U okviru projekta "Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – Implementacija faze I", koji implementira firma PROGECO u saradnji s Uredom koordinatora za reformu javne uprave u BiH, u petak je u Sarajevu održana završna konferencija na kojoj je prezentiran tok projekta, rezultati, izlazna strategija projekta i njegov značaj u centralnim organima vlasti u BiH.

Projekat je baziran na pripremi i pružanju konkretnih preporuka o tome kako razviti sekretarijate na nivou države, entiteta i Brčko distrikta BiH u potpuno osposobljenje servise vlada/Vijeća ministara BiH, sposobne da koordiniraju procesima definiranja politika za svoje vlade, a u skladu sa najboljom evropskom praksom. Cilj projekta bio je osposobiti Vijeće ministara BiH, entitetske vlade i Vladu Brčko distrikta BiH da izgrade sistem za planiranje, kreiranje i upravljanje politikama na koherentan i usklađen način, razviju modernu strukturu, kapacitete i procedure upravljanja politikama i unaprijede međuvladinu saradnju i učinak centralnih vladinih organa.

Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne uprave u svom uvodnom izlaganju kazala je da javna uprava u BiH zahtijeva i organizacijske i funkcionalne promjene te da one dolaze kao odgovor na novi način rada u organima uprave usklađen s dobrim praksama i standardima Evropske unije.

"Posebno se taj novi metod rada osjeti u procesu koordiniranja politika i praćenje efekata tih politika. Glavnu ulogu u tome imaju generalni sekretarijati koji se stavljaju kao glavna koordinirajuća tijela između vlada i ministarstava s ciljem da dobro pripreme vlade za ostvarivanje njihovih funkcija i nadležnosti. I do sada su sekretarijati imali takve nadležnosti, ali sada je taj stepen odgovornosti podignut na mnogo veći nivo i upravo projekt "Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH" upućuje na to da su generalni sekretarijati na sva četiri upravna nivoa prihvatili isti model rada kada je u pitanju pomoć, odnosno veza između vlada, generalnog sekretarijata i ministarstava", kazala je Borovac.

Borovac je dodala i to da će generalni sekretarijati biti ti koji će i organizaciono i funkcionalno i tehnički biti osposobljeni da usklade politike, programe koje pripremaju ministarstva, a na osnovu strateških dokumenata koje donose vlade.

Ta uloga poboljšava, prije svega, rad Vijeća ministara, vlada entiteta i vlade Distrikta Brčko na način da će on biti mnogo kvalitetniji, jer predviđa prolaženje procedura provjere zakona, pripreme kvalitetnih programa rada, pripreme strategija, pripreme politika i sve to upućuje na jedan novi kvalitet rada, kazala je državna koordinatorica.

Zvonimir Kutleša, generalni sekretar Vijeća ministara BiH obraćajući se prisutnima na konferenciji izrazio je zadovoljstvo okončanjem projekta i dodao da je iza ovih promjena stajala politička podrška. Prema njegovim riječima, u sklopu projekta održano je više sastanaka generalnih sekretara sa sekretarima ministarstava na državnom, entitetskim, odnosno na nivou Brčko distrikta BiH, a obnovljena je ili započeta praksa vertikalne koordinacije generalnih sekretara svih nivoa vlasti radi međusobnog informiranja o svim aktivnostima na provođenju reformi sistema i politika naročito s aspekta operacionalizacije postavljenih prioriteta.

Projekat je finansiran srestvima Fonda za reformu javne uprave u BiH.