Na tematskom sastanku Nadzornog tima za oblast Upravni postupci i upravne usluge koji je održan danas u Sarajevu stručna svjetnica za ovu reformsku oblast Maja Rudan prezentirala je analizu provedbe mjera iz Revidiranog Akcionog plana 1 u 2011. godini, te predstavila i planirane aktivnosti za 2012. godinu sa preporukama za njihovu realizaciju.

Maja Rudan se osvrnula na činjenicu da je jedan od ciljeva iz ove oblasti u 2011. godini, bio usvajanje Programa za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja, te istakla da su tri vlade već usvojile ovakav dokument, dok se njegovo usvajanje čeka u Vladi Federacije BiH.

Program upravnog odlučivanja sadrži niz mjera koje institucije uprave na sva četiri upravna nivoa u BiH trebaju ispuniti do kraja 2012. godine. Primjena Programa imat će posredan i neposredan uticaj na bh. građane kojima će, između ostalog, biti omogućeno da svoju komunikaciju sa organima uprave ostvaruju elektronskim putem, ali i da, umjesto njih, organi uprave pribavljaju dokumentaciju o kojoj se vodi službena evidencija. Također, dužina trajanja postupaka će se znatno skratiti s obzirom da će prvostepeni organ biti u obvezi da zamjeni doneseno rješenje kad utvrdi da je žalba opravdana, a drugostepeni organ će biti u obavezi da meritorno odluči u slučajevima kada nije potrebno postupak upotpunjavati. Šutnja administracije bit će svedena na najmanju moguću mjeru primjenom načela ažurnosti koje do sada nije postojalo u važećim zakonima o upravnom postupku (ZUP).

Implementacijom Programa bit će ojačana i upravna inspekcije sa preporukom za donošenje Zakona o upravnoj inspekciji na nivou BiH, Federacije BiH i Brčko Distrikta po uzoru na isti zakon koji postoji u Republici Srpskoj. Time bi se u potpunosti ojačao položaj upravnih inspektora, a radit će se i na kontinuiranoj edukaciji voditelja i upravnih inspektora koja će dovesti do kvalitetnije i efikasnije provedbe upravnih procedura.

Članovi NT za ovu oblast razgovarali su i kako na najbolji način realizirati neke od ciljeva iz RAP 1, poput osiguranja rješavanja predmeta u propisnim rokovima i osiguravanja želbi i drugih pravnih sredstava u propisnom roku. Ova mjera ima za cilj također smanjiti šutnju administracije, odnosno ubrzati rješavanje neriješenih predmeta, kao i učiniti efikasnijim rad državnih službenika koji su angažirani na ovim poslovima. Članovi NT složili su se da je potrebno uraditi projekat koji se odnosi na ove dvije mjere i kandidirati ga Upravnom odboru Fonda za reformu javne uprave.  

Članovi NT zaključili su, između ostalog, da je potrebno sačiniti „mapu puta“, odnosno obaveze koje stoje pred institucijama uprave pretočiti u jedinstven dokument koji će biti prezentiran Vijeću ministara BiH, Vladi Republike Srpske, Vladi Federacije BiH te Vladi Brčko distrikta BiH.

Sastanku su prisustvovali državna koordinatorica za reformu javne uprave Semiha Borovac, koordinatorica za reformu javne uprave iz RS Stojanka Ćulibrk te članovi NT za ovu oblast: Dijana Beribaka iz Ministarstva pravde BiH, Mirjana Klemens i Mesud Isaković  iz Federalnog ministrastva pravde, Vesna Nenadić i Ljiljana Todorović iz Ministrastva uprave i lokalne samouprave RS.