Sastanak Nadzornog tima iz oblasti Javnih finansija, koji je održan 19. aprila, bio je u cijelosti posvećen implementaciji projekta „Informacioni sistem za upravljanje budžetom“ (BMIS). 

Svrha projekta je stvaranje i implementacija modernog BMIS sistema baziranog na centraliziranim bazama podataka koje će biti smještene u  ministarstvima finansija, na način da sve budžetske institucije pristupe pripremi budžeta preko online baze, implemenirane sa sigurnosnim sistemom i backup-om. 

Kako je rečeno, svaki budžetski korisnik šalje ministarstvima finansija svoje budžetske zahtjeve u formi tabela u Excelu. Odjeli za budžet u ministarstvima finansija ručno unose zahtjeve svih budžetskih korisnika. To uzima puno vremena zaposlenim u ministarstvima finansija s obzirom da na nivou BiH, Federacije, RS-a i Brčko distrikta postoji skoro 300 budžetskih korisnika. Također je velika mogućnost grešaka, a ministarstva finansija nemaju vremena za vršenje analiza.

Implementacija BMIS u svim budžetskim institucijama, koristeći najnoviju tehnologiju je isplativo rješenje koje smanjuje troškove upravljanja i koordiniranja operacijama vladinih finansija, podržavajući informirani proces donošenja odluka u planiranju i alokaciji resursa, te upravljanju vladinim novcem.  

Reforme budžeta koje se mogu ostvariti pomoću postojećih tehnologija su dosegle određeni prag. Dalje reforme u ovom smislu, posebno uvođenje programskog budžetiranja i sistema revizije zasnovanog na učinku, iziskuju tehnološku nadogradnju. Stoga je ovaj projekt procijenjen kao visoko prioritetan. 

Implementator je za potrebe realizacije projekta BMIS Uredu koordinatora za reformu javne uprave, 11. aprila ove godine isporučio licence BMIS softvera za 300 korisnika. Isporukom ovih licenci, ključni korisnici projekta: Ministarstvo finansija i trezora BiH, Federalno ministarstvo finansija BiH, Ministarstvo finansija Republike Srpske i Direkcija za finansije Brčko distrikta, su stekli potrebna prava za instalaciju i vremenski neograničenu upotrebu BMIS softvera u ukupnom broju do 300 korisnika. Na sastanku Nadzornog tima je dogovorena raspodejla licenci tako da nivo BiH dobije 78 licenci, nivo RS-a 126, nivo FBiH 66 licenci i nivo BD 30 licenci.  

Predviđeno je da projekat bude završen 26. januara 2013. godine.