Svi ciljevi iz Revidiranog akcionog plana 1 koji nisu realizirani u 2011. godini, trebaju biti uvršteni u ovogodišnji komunikacijski plan aktivnosti vlada na sva četiri upravna nivoa. Aktvnosti kod kojih su nosioci pojedinačne institucije moraju te aktivnosti planirati i uvrstiti u svoje planove rada/planove komunikacije. Kao rok realizacije naveden je kraj prve polovine ove godine, zaključeno je na današnjoj tematskoj sjednici Nadzornog tima za oblast Institucionalna komunikacija kojom je predsjedavala državna koordinatorica za reformu javne uprave Semiha Borovac.

 

 Nakon što je stručni savjetnik za RJU u oblasti IK Dejan Buha prezentirao stanje u ovoj reformskoj oblasti, također je još jednom istaknuto da sve vlade, kao i ostale institucije imaju obavezu implementacije godišnjih komunikacijskih planova. Samo na takav način, kako je rečeno na sastanku, bit će unaprijeđen kvalitet izvještaja o napretku koji se rade na polugodišnjem i godišnjem nivou. Pohvaljeno je što je, pored Vijeća ministara BiH, Vlade Republike Srpske te Vlade Brčko distrikta BIH, i Federalna vlada usvojila komunikacijski plan – strategiju komunikacije.

 

 Nadzorni tim je sugerirao da se u proces prikupljanja informacija za izvještaje o napretku trebaju uključiti i službenici za odnose s javnošću iz svih institucija. Predloženo je da se ovi službenici, naročito oni zaposleni u ministarstvima na svim nivoima, uključe i u promociju reforme javne uprave i dostignuća na svim nivoima.

Današnjoj sjednici NT-a osim koordinatorice Borovac, prisustvovali su i šef službe za informisanje Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH Mirjana Micevska, direktorica Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću Raska Bračković – Denjalić, portparol Skupštine Brčko distrikta Siniša Milić i šef sektora za informisanje u Sekretarijatu Vlade Brčko distrikta Đuro Tankosić. Sastanku su prisustvovale i koordinatorice za reformu javne uprave FBiH i RS Mirsada Jahić i Stojanka Ćulibrk.