Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na svojoj 43. sjednici, održanoj 28.03.2012. godine u Mostaru, usvojila strateške dokumente u segmentu komunikacije – Plan komunikacije Vlade FBiH 2012.-2014. godina i Komunikacijski akcioni plan za 2012. godinu.

 

Inicijativa za pripremu i usvajanje ovih dokumenata koji čine osnovu strateškog planiranja komunikacije potekla je iz realizacije projekta "Izrada/revidiranje strategija komunikacije Vijeća ministara BiH, entitetskih i Vlade Brčko distrikta BIH" koji je proveo Ured koordinatora, uz finansijsku podršku Fonda za reformu javne uprave u 2010. godini.

Usvajanje ovakvih dokumenata i primjena strateškog planiranja komunikacije jedan je i od ključnih zahtjeva Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH u oblasti Institucionalna komunikacija. Godišnje planiranje, budžetiranje i implementacija ključnih komunikacijskih aktivnosti direktno će doprinijeti realizaciji ciljeva Revidiranog akcionog plana 1, te napretku u provedbi reforme javne uprave.

Iz Ureda Vlade FBiH za odnose  s javnošću saopšteno je:

 

"Na današnjoj (28.03.2012.) sjednici Vlade Federacije BiH u Mostaru donesena je Odluka kojom je, na prijedlog Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću, data saglasnost na Plan komunikacije Vlade FBiH 2012.-2014. godina i Komunikacijski akcioni plan za 2012. godinu.

Izrada ova dva plana komunikacije predstavlja realizaciju Revidiranog akcionog plana 1 za provođenje Strategije reforme javne uprave, koji je Federalna vlada usvojila na 16. sjednici od 24.8.2011. godine.

Plan komunikacije Vlade FBiH za period od 2012. do 2014. godine je strateški dokument kojim su definisani kratkoročni i srednjoročni komunikacijski ciljevi, ciljne grupe, komunikacijski kanali, osnovne poruke i analiza efekata. Takođe, definisana je uloga Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću FBiH i drugih službi za odnose s javnošću u strukturi federalnih ministarstava i drugih federalnih institucija.

Izrada Plana komunikacije izraz je opredjeljenja Vlade Federacije BiH za unaprjeđenje transparentnosti u radu njenih tijela, te predstavlja političku i društvenu odgovornost u institucionalnom odlučivanju, uključujući i odgovorno upravljanje javnim dobrima. Namjera je da se u dvosmjernoj komunikaciji s građanima FBiH izgradi podrška javnosti njenim aktivnostima, uključujući i podršku za realizaciju strateških Vladinih razvojih projekata.

Komunikacijskim planom za 2012. godinu precizirane su obaveze federalnih ministarstava i drugih federalnih institucija u odnosima s medijima i javnošću uopšte. Naglasak je stavljen na dalje uspješno ispunjavanje obaveza proisteklih iz Zakona o slobodi pristupa informacijama, na promotivne kampanje, kao što su one o aktualnim reformama, javnim politikama ili važnim integracijskim procesima."

Više informacija možete pronaći na web stranici Vlade Federacije BiH.