Jutarnji program FTV/BHT: – Razvoj Bosne i Hercegovine zahtijeva modernu i efikasnu javnu upravu, a jedini način da se udovolji ovom zahtjevu je reforma javne uprave u našoj zemlji. To je prepoznato i u strateškim dokumentima BiH poput Srednjoročne razvojne strategije i Strategije pridruživanja Evropskoj uniji koju je svojevremeno razvila Direkcija za evropske integracije.

Prema riječima državne koordinatorice za reformu javne uprave Semihe Borovac, evropske standarde, kriterije i dobre prakse evropskih zemalja potrebno je unijeti u praksu javne uprave u BiH, ali te standarde i primjenjivati.

"U BiH postoji politički konsenzus oko općih ciljeva reforme javne uprave. Imamo strateški dokument Strategiju reforme javne uprave BiH čijom realizacijom bismo trebali dobiti odgovornu i profesionalnu javnu upravu. Iz Strategije RJU proizašao je Akcioni plan 1 s preciziranim mjerama za svaku od šest reformskih oblasti.

Jedna od njih je Strateško planiranje, koordinacija i razvoj politika koja je bazirana na jačanju kapaciteta javne uprave, zatim oblast Javne finansije kroz čije projekte se nastoji transparentnije prikazati budžet, potom oblast Upravljanje ljudskim potencijalima u kojoj se prema ocjeni Evropske komisije ogleda čitava reforma javne uprave, slijedi oblast Institucionalna komunikacija kroz koju se nastoje prihvatiti standardi i principi EU vezano za komunikaciju javne uprave sa građanima i privrednim subjektima, E-uprava koja je bazirana na razvoju elektronskih usluga, te oblast Upravni postupci i upravne usluge kroz čije će projekte građanima i privrednicima biti olakšano jer neće sami morati prikupljati dokumente za podnošenje bilo kakvog zahtjeva, dozvole i slično", rekla je Borovac.

Državna koordinatorica je također naglasila da je za reformu javne uprave veoma važno što se provodi u cijeloj BiH, znači istovremeno i jednako na sva četiri nivoa vlasti, a na osnovu jednog i jedinstvenog dokumenta.

"S obzirom na naše Ustavno uređenje, istovremeno potpomažemo reformu četri uprave. Ured je zadužen da podupire reformu javne uprave, a institucije su te koje provode reformu", kazala je Borovac.

Ona se također osvrnula na održavanje obuka za državne službenike, te navela primjer da je u prošloj godini 1.600 državnih službenika prošlo obuke iz informatike i korištenja računara po ECDL sistemu. Planirano je da do polovine ove godine istu obuku prođe još 800 uposlenih u institucijama.