Sjednica Nadzornog tima za reformsku oblast Upravljanje ljudskim potencijalima, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje dnevnog reda,

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima od 24.11.2011. godine,

3. Razmatranje nacrta projektnog zadatka za projekat "Modernizacija sistema upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama državne službe u BiH",

4. Razmatranje individualnog projektnog prijedloga "Proširenje informacionog sistema za upravljanje ljudskim potencijalima sa softverskim modulima za planiranje kadrova i vođenje internog tržišta rada" dostavljenog od Agencije za državnu upravu RS,

5. Razno.

biće održan 21.03.2012. godine sa početkom u 12:00 sati u Sarajevu, prostorije Agencije za državnu službu Federacije BiH, Hamdije Kreševljakovića 19/V.

Materijale za sjednicu moguće je preuzeti ovdje.