Članovi UO Fonda za reformu javne uprave u BiH na danas održanoj sjednici u Brčko distriktu BiH podržali su projekat "Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH".

Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne uprave istakla je da će, pored ispunjavanja mjera iz Strategije RJU i novog Revidiranog Akcionog plana 1, realizacija ovog projekta doprinijeti i ispunjavanju opštih, kao i posebnih kategorija ciljeva utvrđenih u Strategiji za borbu protiv korupcije 2009-2014.

Projekat će biti finansiran donatorskim sredstvima i zajednički je za sva četiri upravna nivoa (BiH, Federacija BiH, Republika Srpska i Brčko distrikt BiH).

Predviđeni vremenski period za realizaciju projekta je godinu dana. Korisnici projekta su agencije za državnu službu/upravu BiH, FBiH i RS, Pododjeljenje za ljudske resurse Brčko distrikta, ministarstva pravde BiH i FBiH, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS, te centralne jedinice za odnose s javnošću Vijeća ministara BiH i vlada entiteta i Brčko distrikta, kao i svi zaposleni u državnim institucijama i organima uprave na svim nivoima vlasti.

Projekat obuhvata tri ključne grupe aktivnosti:

  • 1. obuku državnih službenika o pitanjima korupcije u državnoj službi, načinima njenog sprečavanja, prijavljivanja i prevencije, te međunarodnim iskustvima u ovoj oblasti
  • 2. izradu sveobuhvatnog priručnika za zaposlene u organima uprave o pravima i obavezama državnih službenika koji će uključivati i pitanja etike i integriteta državnih službenika i borbe protiv korupcije u državnoj službi
  • 3. provođenje tematskog istraživanja javnog mnijenja o percepciji korupcije u državnoj službi i provođenje antikorupcione javne kampanje.

Namjera je da se kroz projekat analizira problem kojeg stvara korupcija u radu javnih službi, promovišu etička načela i principi dobre uprave i državne službe, te da se osigura priprema i realizacija programa obuke vezanih za borbu protiv korupcije koji su usmjereni na jačanje kapaciteta državnih službenika i razvoj efikasnih sredstava za suočavanje sa ovim problemom.

U cilju održivosti rezultata projekta, bit će provedena i obuka “trening trenera” za državne službenike koji rade na poslovima edukacije i stručnog usavršavanja iz područja primjene propisa o državnoj službi, poslovne etike i borbe protiv korupcije. Posredstvom projekta razviti će se i novi mehanizmi i kanali komunikacije vlada i institucija sa javnošću, te osposobiti centralne jedinice za odnose sa javnošću i službenici za informisanje za sprovođenje istraživanja javnog mnjenja i tematskih promotivnih kampanja.

Ured koordinatora za reformu javne uprave će kroz postupak javne nabavke obezbijediti usluge stručnih konsultanata za realizaciju ovog projekta, a projekat će se realizirati u bliskoj saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, kao i predstavnicima korisničkih institucija sa svih nivoa uprave u BiH.

Članovi UO FRJU, između ostalog, dali su saglasnost i na prijedlog Odluke o dodjeli ugovora za nabavku konsultantskih usluga za implementaciju projekta "Uspostavljanje savremenih odjela za upravljanje ljudskim potencijalima u organima uprave u BiH". Cilj projekta je osiguranje podrške procesu reforme javne uprave i razvoju državne službe u BiH kroz stratešku transformaciju postojeće kadrovske funkcije u pravcu izgradnje modernog sistema i funkcije upravljanja ljudskim potencijalima u institucijama i organima uprave u BiH.

Data je i saglasnost na projektni prijedlog i projektni zadatak "Obuka službenika za odnose s javnošću- faza II. Korisnici ovog projekta su Služba za informisanje Vijeća ministara BiH, Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću, Biro za odnose s javnošću Vlade RS, Ured za odnose s javnošću Vlade Brčko distrikta BiH, službenici za odnose s javnošću institucija vlada svih nivoa vlasti.