Ured koordinatora za reformu javne uprave u saradnji sa timom tehničke pomoći EUPAR projekta Delegacije Evropske unije u BiH organizirali su za koordinatore reforme javne uprave u BiH i članove nadzornih timova iz šest reformskih oblasti radionicu  na temu predstavljanja „Smjernica za monitoring i izvještavanje  o implementaciji Revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave“ koja je održana danas na Vlašiću.

S obzirom na činjenicu  da su dokument Revidirani Akcioni plan 1 u proteklom periodu usvojili Vijeće ministara BiH, vlade na nivou  Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH   proistekla je i potreba  da se unaprijedi ukupan sistem  izvještavanja  o napretku u provođenju reforme  shodno strukturi ovog dokumenta.

Ekspert EUPAR-a Samir Šošićević predstavio je smjernice te je govorio o metodologiji praćenja i izvještavanja provedbe Revidiranog Akcionog plana 1.

U uvodnoj riječi Semiha Borovac, koordinatorica za reformu javne uprave u BiH kazala je da je saradnja nadzornih timova temelj za uspješniju provedbu reforme javne uprave u BiH te izrazila uvjerenje da će prihvatanjem ovog dokumenta izvještavanje o provedbi mjera dobiti kvalitativan karakter , u odnosu na dosadašnje kvantativno izvještavanje.

Poboljšanje načina izvještavanja ključ je za uspješno  razumijevanje reforme javne uprave, koja se provodi na sva četiri upravna nivoa u BiH. Problem u radu nadzornih timova predstavlja način ostvarenja saradnje sa institucijama uprave u BiH koje su dužne da provedu određene mjere, da bi uprava u BiH bila bliža građanima kao i poslovnoj zajednici ali i da bi zadovoljila evropske kriterije koji se pred nju postavljaju. Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH će i u narednom period raditi na rješavanju ovog pitanja te voditi aktivnosti na razumijevanju suštine ove reforme koja predstavlja jedan od uslova za članstvo u Evropskoj uniji.

Učesnici radionice riješenje vide u potrebi da Vijeće ministara BiH, te vlade Federacije BiH, Republike Srpske I Brčko distrikta BiH u svoje godišnje planove rada unesu aktivnosti I mjere koje institucije uprave trebaju ispuniti. Na taj način će i vlade na četiri upravna nivoa osigurati brže ispunjenje mjera, te će ostvariti I dodatnu kontrolu nad institucijama uprave.  

 Inače, nadzorni timovi,  koje čine rukovodeći državni službenici , a imenovale su ih vlade u BiH na sva četiri upravna nivoa, ključni su partneri Ureda koordinatora u iniciranju i monitoringu implementacije reformskih mjera. Pored članova nadzornih timova i njihovih zamjenika radionici je prisustvovala gđa. Stojanka Ćulibrk, koordinatorica za reformu javne uprave iz Republike Srpske, te savjetnici za pojedine reformske oblasti u Uredu koordinatora za reformu javne uprave u BiH.