Na osnovu čl. 19. stav 4. i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09 i 8/10), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ureda koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, raspisuje

 

 

JAVNI OGLAS


za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika


u Uredu koordinatora za reformu javne uprave

 

 

1/01 Viši stručni saradnik za pravne poslove

 

PRAVNA JEDINICA

1/01 Viši stručni saradnik za pravne poslove

Opis poslova i radnih zadataka: Pod rukovodstvom šefa Pravne jedinice, daje relevantne pravne savjete o svim pravnim aspektima operacija Ureda za RJU; osigurava pravne savjete u vezi sa zakonodavstvom relevantnim za reformu javne uprave; izrađuje detaljnu analizu relevantnih pravnih pitanja; priprema dopise, pismene komentare, pravna mišljenja i druge potrebne dokumente; pomaže pri pripremi inventara pojmova za aktivnosti tehničke podrške, kao i tenderske dosjee i ugovore po potrebi; izvještava koordinatora za reformu javne uprave i šefa Pravne jedinice o relevantnim pravnim dešavanjima; prisustvuje sastancima radne grupe; sarađuje sa stručnim savjetnicima i drugim uredskim osobljem; obavlja ostale poslove i zadatke koje odredi šef Pravne jedinice, kao i sam koordinator za reformu javne uprave.

Posebni uslovi: VSS-pravni fakultet; najmanje dvije godine odgovarajućeg radnog iskustva u struci; odlično poznavanje pravnog sistema BiH i zakonodavstva relevantnog za funkcionisanje javne uprave u BiH, entitetima i Distriktu; dobra vještina pisanja; poznavanje rada na računaru; sposobnost za rad na više složenih pitanja s preciziranim rokovima; dobra komunikativnost; samoinicijativnost; sposobnost za blisku saradnju s institucijama i tijelima na različitim nivoima vlasti; racionalno razmišljanje i fleksibilnost; poželjno dobro poznavanje engleskog jezika.

Status: državni službenik na položaju višeg stručnog saradnika.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Sarajevo.

Neto plaća: 1.170,00 KM.

Napomena za sve kandidate:

– Pored posebnih uslova kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH.

– Komisija bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu gdje će se, između ostalog, provjeriti i da li kandidati ispunjavaju neke od posebnih uslova Javnog oglasa koji se ne dokazuju dostavljenom dokumentacijom.

– Postupak izbora kandidata regulisan je Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 56/09 i 54/10).

– Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke školske spreme.

– Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formiraće se jedna Komisija za izbor.

Potrebni dokumenti:

Ovjerene kopije: fakultetske diplome ( nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi; važeće lične karte; uvjerenja o položenom stručnom (upravnom) odnosno javnom ispitu (u cilju oslobađanja od javnog ispita); potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženom radnom iskustvu u struci; dokaza o traženom poznavanju engleskog jezika ukoliko kandidat isto posjeduje jer je ovo poželjan a ne obavezan uslov; dokaza o traženom poznavanju rada na računaru; popunjen obrazac Agencije za državnu službu koji se može dobiti u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave ili na web stranici Agencije www.ads.gov.ba

Mole se kandidati da ne dostavljaju dokumentaciju koja nije tražena tekstom Javnog oglasa jer se ista neće uzimati u razmatranje.

Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se sa liste uspješnih kandidata.

– Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita ("Službeni glasnik BiH", broj 96/07 i 43/10), izuzimajući čl. 6. i 11. stav 2., koji se ne primjenjuju, zbog toga što se kandidati obavještavaju o mjestu i vremenu polaganja javnog ispita, kao i o rezultatima istog, isključivo putem službene internet stranice Agencije za državnu službu BiH gdje se i objavljuje Javni oglas, od kada i teče rok za podnošenje prijava.

Tražene dokumente treba dostaviti najkasnije do 17.09.2011. godine, putem poštanske službe preporučeno, na adresu:

Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH

“Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave ”,

71000 Sarajevo, Vrazova 9

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.