E-kapija: Ured koordinatora za reformu javne uprave trenutno povodi tri projekta koji će biti od velike važnosti u unaprijeđenju izrade politika institucija vlasti i izgradnje koordinacijskih kapaciteta. Sredstva za njih su osigurana iz Fond za reformu javne uprave za ovu oblast.

Prema riječima Semihe Borovac, državne koordinatorice za refomu javne uprave, jedna od aktivnosti koji će unaprijediti ovu oblast je provođenje projekta koji se odnosi na unaprijeđenje pravila i procedura za izradu zakona, drugih propisa i općih akata u BiH.

Projekt je odgovor na trenutno stanje i uočene probleme u oblasti izrade pravnih propisa na svim upravnim i državnim razinama.

"U BiH je, naime, prisutna praksa čestih mijenjanja i dopunjavanja zakona, podzakonskih akata i drugih općih akata. Takva praksa je posljedica shvatanja modela u kojem je najbitnije usvojiti neki propis i time ispuniti program rada institucije, zanemarujući kako će se taj propis provoditi, kako će utjecati na prava i obveze građana, te koliko će koštati", kazala je Borovac na naš portal.

Praksa je, također, pokazala i to da se zakoni donose bez analiza ekonomske opravdanosti i osnovanosti njegovog donošenja. Zbog toga se navedeni projekt bazira na ideji pripreme i pružanja najboljih rješenja iz postojeće prakse izrade zakona, drugih propisa i općih akata u BiH.

"Kroz njega će biti definirani načini kako se postojeća pravila mogu unaprijediti i uskladiti kroz izmjene i dopune ili donošenje potpuno novih pravila koje će prihvatiti nadležni organi vlasti na sve četiri upravne razine. Projekt će doprinijeti unapređenju pravnog sustava u BiH, olakšati usvajanje acquisa na putu integracije BiH u EU s ciljem približavanja jedinstvenom europskom upravnom prostoru", naglašava državna koordinatorica.

U cilju poboljšanja efikasnosti i kapaciteta rada državnih institucija radi se i na implementaciji prve faze projekta "Skica razvoja centralnih organa Vlada u BiH" tj. sekretarijata. Oni će, kroz ovaj projekt, biti osposobljeni za kvalitetnije planiranje i pripremu godišnjih i višegodišnjih programa rada Vlada. Projekt, također, podrazumijeva da će sve vlade na istim principima organizirati sjednice, razmjenjivati materijale i imati mogućnost praćenja učinka rada vlada.

Sve ovo će doprinijeti i razvoju kapaciteta uvezivanja i koordinacije između različitih razina izvršne vlasti u BiH. "Bit će uspostavljen i informacijsko-komunikacijski i računarski sustav kao i procedure neophodne za bolje komuniciranje između vladinih sekretarijata. Vlada Federacije BiH razvit će kapacitet i mehanizme za suradnju sa kantonima", kaže Borovac.

Kako BiH mora uraditi i usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa onim u EU Ured za reformu javne uprave provodi i projekt "Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sustav BiH". Sve ovo će, smatra Borovac, ubrzati proces približavanja BiH Europskoj uniji. Navodi i da ove aktivnosti predstavljaju još jedan korak naprijed u implementaciji mjera iz Akcijskog plana 1 Strategije za reformu javne uprave – mjera koje se odnose na "Provjeru usklađenosti sa propisima EU".

Projektom je predviđena obuka 400 državnih službenika kojima će biti omogućeno da putem radionica, seminara, usvoje potrebna znanja i da steknu vještine da bi mogli osigurati efektivan, funkcionalan i racionalan prijenos sadržaja pravnih akata acquisa u domaći pravni sustav, kaže Borovac. Inače, direktni korisnici projekta su državni službenici uključeni u zakonodavne aktivnosti institucija na državnoj, entitetskim i razini Brčko distrikta BiH, kao i članovi radnih grupa za europske integracije.