Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika s prethodnog sastanka Nadzornog tima;

2. Razmatranje Nacrta projektnog zadatka „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – Implementacija faze II“;

3. Predstavljanje monitoring izvještaja za projekat „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – implementacija faze II“;  

4. Razno;  

biće održan u ponedjeljak 27.06.2011. godine u Sarajevu u Uredu koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, s početkom u  12:00 sati.