Sastanak Nadzornog tima za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenje propisa održan je 10. decembra u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave. Između ostalog, jedna od tačaka dnevnog reda bila je usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima. Fokus sastanka bio je na revidiranom Akcionom planu 1 Strategije reforme javne uprave u BiH.

Sastanak Nadzornog tima otvorio je diskusiju o revidiranom AP 1, a sastanak je završen uz zajedničku odluku o usvajanjem drugog nacrta revidiranog plana AP 1 za oblast Izrada politika i koordinacioni kapaciteti.