Na 20. sjednici Fiskalnog savjeta BiH, održanoj danas u Sarajevu, konstantovano je da ministri finansija nisu uspjeli postići konsenzus u vezi sa  okvirnim budžetima za narednu godinu, a u skladu sa zaključkom sa prošle sjednice Fiskalnog  savjeta.

Zajednički je ocijenjeno da sistem, koji reguliše situacije privremenog finansiranja, osigurava fiskalnu odgovornost u 2011. godini do usvajanja budžeta.

U drugom dijelu sjednice Fiskalnog savjeta  učestvovali su članovi misije Međunarodnog monetarnog fonda, koji borave u BiH u svrhu četvrtog pregleda u okviru stend baj aranžmana.

Na sastanku je razgovarano o ispunjavanju preuzetih obaveza po stend baj aranžmanu i nastavku provođenja strukturalnih reformi u BiH.

Naglašeno je da su, zaključno sa 30.09.2010. godine, ispunjeni svi kvantitativni pokazatelji izvršenja programa  kako je i bilo predviđeno. Izraženo je očekivanje da će nove vlasti na svim nivoima u BiH nastaviti ispunjavanje  neophodnih mjera prilagođavanja, utvrđene politikama kroz stend baj aranžman.

Zaključeno da će biti nastavljena saradnja sa MMF-om na operativnom nivou do okončanja četvrtog pregleda, kaže se u saopćenju za javnost Vijeća ministara BiH.