Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za reformsku oblast Javne finansije sa sljedećim dnevnim redom:

1.    Usvajanje Zapisnika sa prošlog sastanka Nadzornog tima

2.    Rotacija predsjedavajućeg Nadzornog tima

3.    Analiza Akcionog plana 1

4.    Kandidovanje projekata za IPA-u 2011. godini

5.    Radionica za članove Nadzornog tima

6.    Razno

bit će održan u utorak,  05.10.2010. godine u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo, sa početkom u 11:00 sati.