Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za reformsku oblast Javne financije sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika sa prošlog sastanka Nadzornog tima

2. Rotacija predsjedavajućeg Nadzornog tima

3. Analiza Akcionog plana 1

4. Kandidovanje projekata za IPA-u 2011. godini

5. Radionica za članove Nadzornog tima

6. Razno

bit će održan u utorak,  05.10.2010. godine u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo, sa početkom u 11:00 sati.