Sastanak Grupe za praćenje bolonjskog procesa (The Bologna Follow-up Group) bit će održan 24. i 25. avgusta ove godine u Alden Biesenu (Belgija).  

Grupa za praćenje bolonjskog procesa sastaje se najmanje jednom u šest mjeseci. Pored toga što ima mandat da donosi odluke, Grupa je, također, forum za raspravu i za razmjenu iskustava između različitih zemalja i organizacija.

Potpisnica Bolonjske deklaracije je i BiH.