Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Institucionalna komunikacija sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima

2. Informacija, diskusija i evaluacija završenog projekta „Obuka službenika za odnose s javnošću“

3. Informacija o polugodišnjem izvještaju o napretku; mogućnosti unapređenja izvještavanja o napretku

4. Prezentacija analize stanja u oblasti Institucionalne komunikacije

5. Diskusija o potencijalnim projektima iz oblasti Institucionalne komunikacije

6. Izbor predsjedavajućeg Nadzornog tima za naredno tromjesečje

7. Razno

biće održan u petak, 16. jula 2010. godine sa početkom u 12:00 sati, u prostorijama Vlade Brčko Distrikta BiH u Brčkom.