Projekat "Izrada/revidiranje komunikacionih strategija Vijeća ministara BiH, entitetskih vlada i Vlade Brčko distrikta BiH" čija je implementacija počela u augustu prošle godine uspješno je završen.

Cilj ovog projekta bio je stvaranje osnova za unapređenje strateškog i proaktivnog komuniciranja u Vijeću ministara BiH (VMBiH), Vladi FBiH, Vladi Republike Srpske i Vladi Brčko Distrikta.

„Projekat je doprinijeo upoznavanju korisnika sa značajem provođenja istraživanja stavova javnosti, provođenju jednog takvog istraživanja, i kreiranju kounikacionih strategija u potpunosti usklađenih sa AP1 i zasnovanih na potrebama korisnika dok je saradnja korisnika još više unaprijeđena kroz ovaj projekat“, izjavila je Vedrana Faladžić, viša stručna saradnica za odnose s javnošću u Uredu koordinatora za reformu javne uprave.

U sastavu ovog projekta, u saradnji sa Nadzornim timom, pripremljeno je i provedeno istraživanje stavova javnosti i percepcije rada vlada u BiHi urađena je sveobuhvatna analiza komunikacijskih praksi i kapaciteta Vijeća ministara BiH, entitetskih vlada i Vlade Brčko distrikta BiH. Centralne jedinice za informisanje dobile su podatke o kapacitetima za strateško komuniciranje kao i o stavovima javnosti.

U saradnji sa radnim grupama napravljeni su nacrti komunikacijskih strategija VM BIH i Vlade BD BiH, revidirane/dopunjene komunikacijske strategije Vlade RS i Vlade FBiH zajedno sa prijedlozima za izmjenu/dopunu istih i pripremljeni godišnji akcioni planovi za realizaciju navedenih strategija.  Značaj ove aktivnosti ogleda se i u činjenici da su sve četiri komunikacione strategije sada u potpunosti usklađene sa Akcionim planom 1 Strategije reforme javne uprave u BiH čime je ostvarena usaglašenost ključnih strateških dokumenata sa aspekta institucionalne komunikacije.

Prijedlozi godišnjih akcionih planova za realizaciju navedenih strategija usklađeni su sa stvarnim potrebama centralnih jedinica za informisanje i Akcionim planom 1 u oblasti institucionalne komunikacije. Urađene su i komunikacione strategije i akcioni planovi za centralne jedinice za informisanje koje će one uputiti svojim vladama na usvajanje.

Projektne aktivnosti implementirane su u skladu sa predviđenom vremenskom dinamikom, a rezultate projekta kao i sam projekat korisnici su ocijenili izuzetno uspješnim. Dodatno, urađena je i nezavisna revizija projekta, koja je rezultirala pozitivnim revizorskim mišljenjem.

Implementator projekta bio je Djikic Consulting Services d.o.o. iz Sarajeva, a realizovana vrijednost u iznosu od 145.579,32 KM.