Bosna i Hercegovina suočava se s ozbiljnim nedostatkom vještina na tržištu rada. Uspješne i izvozno orijentirane bh. kompanije već godinama se žale na nedostatak kvalificirane radne snage. Ovo je rezultat istraživanja politika koji je Svjetska banka nedavno objavila. Istraživanje i analiza koje je provela Svjetska banka kao i i nekoliko lokalnih institucija pokazali su da postoji ozbiljna neusklađenost između ponude i potražnje za kompetencijama.

Na primjer, u maju 2009. godine online anketa koja je sprovedena među 933 kompanije koje svoje oglase za popunu novih radnih mjesta oglašavaju na portalu posao.ba pokazuje da one imaju neispunjene potrebe za radnicima. Dodatno, rezultati istraživanja „Enterprise Survey“ u 2009. godini koju je također provela Svjetska banka ukazuje da je nedostatak kompetencija šesti najvažniji faktor koji utječe na rast kompanije.  Istraživanje je također pokazalo da što je kompanija razvijenija i naprednija lakše se suočava sa tim preprekama.

Neslaganje između ponude i potražnje za kompetencijama rezultat je promjena u strukturi bh. ekonomije koja je i uobičajena za tranzicijske procese, nerazvijeno tržište privatnog kapitala kao i nedostatak adekvatnih vladinih politika i strategija. Glavni razlog za nedostatak kompetencija je taj što javne institucije koje su odgovorne za edukaciju i stručno osposobljavanje adekvatno ne odgovaraju na zahtjeve tržišta. Procijenjeno je da je u periodu između 2004. i 2008. godine broj radnih mjesta koja su zahtijevala visoku stručnu spremu premašio raspoloživ broj potencijalnih radnika sa univerzitetskim obrazovanjem. Također je primjećeno da postoji višak radne snage iz određenih struka dok naprimjer za neke postoji deficit kao što su injžinjeri.

Stopa nezaposlenosti za one sa visokim obrazovanjem je manja od pola od one sa srednjom stručnom spremom, a samo 5 % stanovništva zaposlenog stanovništva ima univerzitetsko obrazovanje dok je stepen upisa na fakultete manji u odnosu na Hrvatsku i Sloveniju. Oko 95 % nezaposlenog stanovništva nema univerzitetsko obrazovanje i većina njih je već dugo vremena nezaposlena što pokazuje da nemaju niti znanje niti vještine koje su potrebne.

Istraživanje otkriva ozbiljan nedostatak određenih tehničkih vještina, ali  i nedostatak tzv. „soft skills“ kao što su komunikacijske vještine, kompjuterska pismenost, poznavanje stranog jezika  i ostalo.

Kako bi se ovaj problem riješio bh. vlasti će morati nastaviti provoditi reforme i politike za poboljšanje situacije na tržištu, povećati upis u srednje škole i fakultete, olakšati procese javnog i privatnog stručnog osposobljavanje te poboljšati kvalitet obrazovanja na svim razinama.