Vlada Federacije BiH će nastaviti aktivnosti kako bi ispunila još dva uslova iz Stand by aranžmana sa MMF-om, kao i druge uslove, koje su postavili Svjetska banka i Evropska komisija. Vlada će takođe predložiti Parlamentu Federacije Prijedlog zakona o plaćama i naknadama u federalnim organima uprave. Federalno ministarstvo za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata će podnijeti izvještaj o provođenju Zakona o kontroli zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.

Tekst Zakona o plaćama i naknadama u organima i tijelima Federacije BiH usaglašen je na političkom nivou. Slijedi njegovo usaglašavanje sa Sindikatom državnih službenika i namještenika u Federaciji BiH. Ispunjenjem ovih uslova biti će stvorene pretpostavke za doznačavanje IV i V tranše MMF-a, što ukupno sa  ostalom podrškom Budžetu Federacije BiH u ovoj godini iznosi 184 miliona KM.

I Svjetska banka u okviru Programa podrške razvoju održive javne potrošnje (DPL) planira u Federaciju investirati sredstva u iznosu od 87 miliona KM,  a Evropska komisija, kao direktnu pomoć, 62 miliona KM, kaže se u saopćenju Ureda premijera Federacije BiH.