Konsultantska radionica za pripremu Višegodišnjeg indikativnog planskog dokumenta za period 2011-2013. (MPID) godine za sektor reforme javne uprave, u okviru instrumenta predpristupne pomoći IPA održana je 21. juna u Sarajevu. Cilj radionice bio je konsultirati bh. vlasti, organizacije civilnog društva, zemlje članice EU i druge bilateralne donatore, međunarodne financijske institucije i druge zainteresirane strane o njihovim prijedlozima strateških ciljeva u okviru MIPD-a 2011-2013., kao i o mogućnosti uvođenja sektorskog pristupa u reformu javne uprave u BiH.

Učesnici radionice bili su predstavnici institucija sa svih nivoa vlasti u BiH koji učestvuju u procesu reforme javne uprave, donatori i predstavnici nevladinog sektora.

Na radionici je predstavljena dosadašnja realizacija programa IPA, zahtjevi EU za proces pristupanja evropskim integracijama i strateški ciljevi Bosne i Hercegovine u sektoru reforme javne uprave.

Također, radom u grupama identificirane su potrebe, ciljevi te očekivani rezultati za reformske oblasti iz Strategije reforme javne uprave u BiH i Akcionog plana 1, koje će u narednom periodu biti ugrađene u Višegodišnji indikativni planski dokument (MIPD) za period 2011-2013. godine.

MIPD 2011-2013. će obuhvatiti ključna područja u koja se ulaže pomoć u Bosni i Hercegovini, te će navesti fokus IPA-e u navedenom trogodišnjem periodu. Važno je da u budućnosti fokus bude na pomoći povezana za pristupanje u EU, da odgovara potrebama navedenim u godišnjem Izvještaju o napretku, da je u skladu sa prioritetima Evropskog partnerstva te da ispunjava zahtjeve procesa Stabilizacije i pridruživanja.

Evropska komisija također želi da, u oblastima u kojima je to moguće, postepeno usvaja sektorski pristup strateškom planiranju pretpristupne pomoći EU. Fokus sektorskog pristupa je na potrebama i prednostima države i kao takav može pridonijeti učinkovitijem korištenju pretpristupne pomoći. U Bosni i Hercegovini su kao pilot sektori, na osnovu utvrđenih kriterija Evropske komisije, a u okviru MIPD-a 2011-2013. godine, odabrani sektor pravde i sektor reforme javne urave.

Pomoću prezentacija i učešća u radnim grupama predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave značajno su doprinijeli uspješnoj realizaciji radionice.