Predstavnici Evropske komisije i Bosne i Hercegovine sastali su se u Sarajevu, kako bi razgovarali o stepenu približavanja zakonodavstva i preuzimanju propisa EU u oblasti inovacija, informacionog društva, socijalne politike i javnog zdravstva.

Napredak Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija zavisi od ispunjavanja zahtjeva iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i Evropskog partnerstva sa EU.

Na kraju sastanka delegacije Evropske komisije i Bosne i Hercegovine donijele su sljedeće zaključke:

Ostvaren je ograničen napredak u pogledu liberalizacije tržišta telekomunikacija. Komisija je konstatovala da još uvijek nisu ispunjeni kratkoročni prioriteti Evropskog partnerstva u vezi sa Regulatornom agencijom za komunikacije i da smanjenje plata osoblja i dalje ugrožava nezavisnost Agencije. Vijeće ministara je izrazilo zabrinutost zbog činjenice da još uvijek nije usvojen zakon o osnivanju agencije za razvoj informacionog društva u BiH.

Primjećena su pozitivna kretanja u oblasti audiovizuelne politike (pristupanje BiH Evropskoj konvenciji o pravnoj zaštiti usluga uslovnog pristupa, usklađivanje zakonodavstva sa direktivom o audio-vizuelnim medijskim uslugama, usvajanje Strategije o prelasku sa analognog na digitalno zemaljsko emitovanje).

Politika obrazovanja se dobro koordinira na državnom nivou kroz redovne sastanke Konferencije ministara obrazovanja. Imenovani su članovi Opšteg obrazovnog vijeća za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje.

U pogledu usklađivanja zakonodavstva na kantonalnom nivou, zakona na državnom nivou o priznavanju diploma i o obrazovanju odraslih, te statističkog izvještavanja po međunarodnim zahtjevima, zabilježen je ograničen napredak. Ograničen napredak je takođe postignut u pogledu pitanja „dvije škole pod jednim krovom“, koje predstavlja ozbiljan problem. Puno provođenje okvirnih zakona i strategija na državnom nivou, usvajanje početnog Nacionalnog kvalifikacijskog okvira, dalje razvijanje struktura za osiguravanje kvaliteta i jačanje veza sa sektorom rada i zapošljavanja još uvijek predstavljaju glavne izazove.

Otkako je BiH 1. januara 2009. godine pristupila programu FP7, država je poduzela pozitivne mjere i aktivnosti u skladu sa politikom istraživanja EU.

Komisija je pozdravila napredak postignut u oblasti strategija zapošljavanja na državnom nivou i u entitetima.

Nije postignut napredak u pogledu razvoja socijalnog dijaloga u cijeloj državi, ključnog kratkoročnog prioriteta iz Evropskog partnerstva. Nije bilo napretka u usvajanju pravila za registrovanje i priznavanje sindikata. Stupanjem na snagu Ugovora iz Lisabona, porastao je značaj jakog socijalnog dijaloga na državnom nivou.

Ostvaren je napredak u oblasti zakona o zdravlju i sigurnosti na radu, kako u Republici Srpskoj tako i u Federaciji BiH. Sada bi trebala uslijediti efikasna primjena preuzetih zakona, kako bi radnici mogli imati koristi od boljih i sigurnijih radnih uvjeta. Komisija je pozdravila ratifikaciju Konvencije UN-a o pravima osoba sa invaliditetom.

Komisija je zabilježila nedostatak informacija o provedbi državnog Zakona o borbi protiv diskriminacije, naročito u pogledu zaštite osjetljivih grupa.

Određeni napredak je zabilježen u pogledu Strategije socijalnog uključivanja BiH. Komisija je podstakla BiH da nastavi finansijski održive penzione reforme.

Određeni napredak je ostvaren u oblasti javnog zdravstva na državnom nivou te na nivou entiteta. Zakoni iz oblasti zdravstva u različitim važnim oblastima kao što je transplantacija ćelija i tkiva, prava pacijenata, transplantacija organa, prenosive bolesti i kontrola duhana, usklađeni su sa acquis-em. Od provedbe ovih zakona, direktnu korist imat će građani Bosne i Hercegovine.

Zabilježena su pozitivna kretanja u pogledu politike mentalnog zdravlja, navodi se u saopćenju za javnost Evropske komisije.