Vlada Federacije BiH /FBiH/ ukazala je na neophodnost ispunjavanja uslova iz stendbaj-aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom /MMF/ i zadužila resorna ministarstva da što prije preduzmu mjere na njihovoj realizaciji.

Na sjednici je razmatrana informacija federalnog Ministarstva finansija o stanju u budžetu FBiH, s procjenom kretanja prihoda i rashoda do kraja ove godine, kao i potrebe eventualnog donošenja rebalansa budžeta, saopšteno je iz Vlade FBiH.

Članovi Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH učestvovali su u raspravi vođenoj na današnjoj sjednici Vlade FBiH o aktuelnim pitanjima u vezi sa donošenjem zakona koji su uslov za stendbaj-aranžman sa MMF-om.

Savez samostalnih sindikata BiH zatražio je ispunjenje preostalih obaveza iz Operativnog plana za implementaciju Socijalnog sporazuma od 2009. do 2010. godine, nastavak aktivnosti na povezivanju radnog staža, rasterećenje privrede i podsticajne mjere, izradu propisa iz oblasti radnog zakonodavstva.

Vlada FBiH usvojila je Strategiju razvoja javne unutrašnje finansijske kontrole u FBiH, koju je pripremilo federalno Ministarstvo finansija.

Strategija predstavlja sveobuhvatan sistem kontrola čiji je cilj dobro upravljanje javnim sredstvima bez obzira na izvore iz kojih potiču i u skladu je sa pravnom stečevinom koju je uspostavila EU.

Vlada FBiH je razmatrala Nacrt zakona o koncesijama ovog zakonskog akta, zbog pojava novih predmeta koncesija, neodrživosti rješenja “samoinicijativne ponude” i neusklađenosti sa nizom direktiva EU iz ove oblasti.

Uzimajući u obzir činjenicu da bi izmjenama i dopunama bilo obuhvaćeno preko 50 odsto odredaba sadašnjeg zakona, Vlada FBiH se opredijelila za donošenje sasvim novog i to po hitnom postupku, budući da bi redovna procedura usvajanja izazvala štetne posljedice za FBiH.

Prihvatajući obrazloženje federalnog Ministarstva finansija, Vlada FBiH danas nije prihvatila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, navodi se u saopštenju.

Suština predloženih izmjena i dopuna je u povećanju izdvajanja na ime finansiranja budžetskih neodrživih kantona, konkretno Bosansko-podrinjskog, prenosi portal capital.ba