Komunikacijske prakse na nivoima lokalnih zajednica ostaju uveliko zanemarene od strane teoretičara, istraživača i praktičara u BiH. Takva pojava je u neskladu sa važnošću koju zadovoljenje informativnih potreba lokalne javnosti ima za razvoj participacije građana u procesu odlučivanja u lokalnim zajednicama.

S obzirom na to, kao doprinos intenziviranju debate o komunikacijskim procesima na lokalnim nivoima, Mediacentar Sarajevo organizira internacionalnu konferenciju na temu "Lokalni mediji, građanska participacija i uprava: globalni trendovi i lokalne prakse" koja će biti održana 28. i 29. maja 2010. u Mediacentru Sarajevo.

Internacionalna grupa govornika i gostiju diskutirat će o globalnim trendovima, kao i o specifičnim karakteristikama komunikacijskog okruženja u lokalnim zajednicama u BiH i u regionu, u kontekstu:

  • (a) razvijenosti komunikacijskih kapaciteta i praksi organa lokalne uprave
  • (b) korištenja komunikacijskih kapaciteta i kanala iz perspektive građana
  • (c) značaja medija za razvoj participatorne demokratije
  • (d) medijskih politika tj. postojanja ili odsustva podsticaja za produkciju sadržaja od značaja za lokalnu javnost, kao i za razvoj sektora lokalnih, „community” i medija manjinskih grupa
  • (e) utjecaja novih medija na komunikacijske prakse u lokalnim zajednicama iz perspektive lokalnih organa vlasti, kao i iz perspektive građana i u smislu razvoja građanskog novinarstva.

Više inforamcija o konferenciji možete saznati ovdje.