Predstavnici Evropske komisije i institucija Bosne i Hercegovine susreli su se u Briselu kako bi razgovarali o nivou približavanja zakonodavstva i preuzimanja propisa EU u oblastima unutrašnjeg tržišta i konkurencije.

Napredak Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija zavisi od ispunjavanja zahtjeva iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i Evropskog partnerstva sa EU. Slobodno kretanje roba, usluga i kapitala je od velikog značaja za privredni razvoj Bosne i Hercegovine. U tom smislu, BiH treba da uradi sve kako bi završila stvaranje jedinstvenog ekonomskog prostora. Preuzimanje propisa EU u području unutrašnjeg tržišta čini dobru osnovu za povećanje izvoza i na taj način stvara bolje uslove za sve ekonomske aktere, posebno za mala i srednja preduzeća (MSP). Na kraju sastanka Evropska komisija i Bosna i Hercegovina su usaglasile sljedeće zaključke:

Bosna i Hercegovina je postigla određeni napredak u sektoru bankarstva i po pitanju osiguranja i finansijskih usluga. Iako postoji razmjena informacija između zainteresovanih strana, potrebno je poboljšati usklađivanje propisa i njihovu provedbu između entiteta. Nadzor nad bankama na državnom nivou još uvijek nije osiguran. Neophodno je da se sistem javnih nabavki u državi još više uskladi sa propisima EU. Na taj način bi ugovorni organi od državnog pa sve do opštinskog nivoa mogli dobiti ekonomski povoljnije ponude nakon raspisivanja tendera i nabavke usluga, roba i radova.

Bosna i Hercegovina bi postigla dobar napredak u području prava intelektualne, industrijske i trgovinske svojine, ukoliko bi Parlamentarna skupština BiH u narednom periodu usvojila odgovarajuće zakone. Sljedeći glavni zadatak za vlasti BiH je bolja koordinacija i provedba ovih propisa.

Postignut je određeni napredak u vezi sa slobodom poslovnog nastanjivanja. Zakonodavstvo u oblasti privrednih društava je u potpunosti usklađeno. Međutim, procedure za registraciju firmi u oba dijela države bi trebale biti još jednostavnije. Bosna i Hercegovina treba svoje zakonodavstvo u području poštanskih usluga dodatno uskladiti sa acquis-em. Dogovoreno je da se uspostavi mehanizam za konsultacije kako bi se našlo rješenje koje je u skladu sa acquis-em.

Komisija je pozdravila napredak koji je postignut u oblasti preuzimanja propisa EU u području prava privrednih društava, računovodstva i revizije. Ovo će pomoći da se stvori bolje pravno okruženje za firme, a posebno za mala i srednja preduzeća. Ovo će takođe doprinijeti povećanju stranih ulaganja. 

Obje strane su se složile da zajedno analiziraju situaciju u javnim preduzećima po pitanju trgovine i konkurencije. Komisija je u tu svrhu ponudila tehničku pomoć u skoroj budućnosti.

Komisija je pozdravila dobro funkcionisanje Konkurencijskog savjeta/vijeća i izrazila nadu da će i ubuduće biti osiguran kontinuitet rada ovog tijela putem odgovarajućeg i pravovremenog izbora novih članova.

Komisija je pozvala Bosnu i Hercegovinu da prije 1. jula 2010. godine usvoji Zakon o državnoj pomoći. U pritovnom, Komisija će morati objaviti da Bosna i Hercegovina krši Privremeni sporazum u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, objavljeno je na stranici Direkcije za evropske integracije.