„Organizacije civilnog društva –snaga građana Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija" naziv je informativnog skupa koji je održan u utorak, 27. aprila u Sarajevu.

Skup je okupio značajan broj predstavnika nevladinog sektora, donatora, predstavnika javnog sektora i medija i nastavak je promotivnih aktivnosti projekta TACSO koji se implementira na Zapadnom Balkanu i Turskoj s ciljem povećanja aktivnosti organizacija civilnog društva u procesu evropskih integracija.

Cilj ovog skupa bio je proširenje informacija o radu civilnog sektora kroz postignuća organizacija civilnog društva kako bi se kreirala snažnija osnova za buduću saradnju civilnog sektora sa vladinim institucijama kao i poslovnim sektorom, donatorskom zajednicom te medijima.

Neki od zaključaka ovog skupa su:

  • Nevladin sektor veoma malo poznaje sam sebe što otežava dijalog sa institucijama vlasti
  • Nevladin sektor nije dovoljno transparentan u svom radu
  • Potrebna je intenzvinija međusobna saradnja nevladinog sektora s ciljem jačanja kapaciteta manjih nevladinih organizacija
  • Potrebno je dodatno aktualizirati pitanja EU standarda što će biti moguće kroz organizaciju radionica, foruma i ostalih događaja.
  • Potrebno je raditi na dodatnoj edukaciji predstavnika vlasti s obzirom da vlast još u dovoljnoj mjeri ne poznaje stvarne mogućnosti nevladinog sektora.

Projekat TACSO dvogodišnji je projekat koji se implementira u regionu Zapadnog Balkana i u Turskoj, a njegova promocija bila je organizirana u četiri grada u BiH: Sarajevo, Tuzla, Mostar i Banja Luka. Tokom prezentacije projekta i Direkcija za evropske integracije aktivno je sudjelovala i predstavila dosadašnja iskustva Direkcije te očekivanja u daljnjem radu sa predstavnicima civilnog društva, ali i civilnog društva u procesu izvještavanja prema EU institucijama o napretku BiH.