Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave u BiH na sjednici održanoj 09. aprila ove godine u Mostaru razmatrao je izvještaj o evaluaciji javne nabavke usluga za implementaciju projekta „Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona, drugih propisa i općih akata u BiH“ sa prijedlogom mjera, te dao saglasnost na prijedlog Odluke o dodjeli ugovora za nabavku usluga za implementaciju projekta „Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona, drugih propisa i općih akata u BiH".

Implementacija ovog projekta doprinijet će organizovanom i unaprijeđenom pristupu principima i pravilima izrade zakona, drugih propisa i općih akata u Bosni i Hercegovini. Na taj način će se u potpunosti „pokriti“ zakonodavna, izvršna i upravna vlast usklađenim standardima za donošenje propisa, omogućiti usklađenu primjenu pravila i procedure za izradu pravnih propisa, te doprinijeti skladnosti pravnog sistema uopće.

Članovi UO prihvatili su i izmjene tenderske dokumentacije za projekat „Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima“. Svrha projekta je izgradnja kapaciteta državnih službenika u organima državne uprave/službe na nivou institucija BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH za praktičnu primjenu znanja iz oblasti informacionih tehnologija u svakodnevnom radu i povećanje općeg  stepena informatičke pismenosti u državnoj službi.  Program obuke je jednako potreban i zaposlenim sa niskim nivoom poznavanja rada na računaru, kao i službenicima koji posjeduju odgovarajuća praktična znanja i  kroz program edukacije im je potrebno omogućiti dalje sticanje naprednih znanja i dobijanje međunarodne diplome kojom mogu verificirati stečena znanja.

Članovi UO upoznati su sa informacijom o projektnom prijedlogu „Informacijski sistem trezora Brčko distrikta BiH“ iz oblasti Javne finansije. Ukazano je na potrebu postojanja ovakvog projekta zbog činjenice da je sličan projekat do sada implementiran na tri upravna nivoa (FBiH, RS, i BiH).  Predstavnici Brčko distrikta Bih izrazili su spremnost na kofinansiranje projekta te su predložili da Brčko distrikt izdvoji 27 posto potrebnih sredstava, a da ostatak finansira Fond za RJU.  

UO razmatrao je projektni prijedlog i projektni zadatak „Informacijski sistem upravljanja budzetom“ (BMIS).  

Kako se odluke UO FRJU donose jednoglasno, čeka se pisano izjašnjenje o tačkama dnevnog reda članova koji nisu prisustvovali sjednici. Rok za izjašnjenje prema Poslovniku je deset dana.