Ministarstvo finansija i trezora BiH i Evropska komisija – Generalna direkcija za proširenje (DG Enlargement) u periodu od 22. – 24.03.2010. godine u Sarajevu organiziraju radionicu o sektorskom pristupu u kontekstu evropskih integracija. Cilj radionice je pomoći izgradnju kapaciteta za razvoj sektorskih pristupa u zemljama uključenim u proces EU integracija.

Radionica je nastavak tri prethodna skupa: Donatorske konferencije u Briselu (oktobar 2008.), Donatorske konferencije u Tirani (april 2009.) i Konferencije o efektivnoj podršci proširenju u Briselu (oktobar 2009.).

Radionica u Sarajevu će se, uz ostalo, osvrnuti na preporuke konferencije u Tirani, gdje su partnerske zemlje bile praktično ohrabrene za povećanje kapaciteta koordinacije struktura za osiguranje razumne upotrebe vanjske pomoći i unutrašnjih budžetskih sredstava, osiguranje efikasnosti u reformiranju javnih uprava i sistema finansijskog menadžmenta, nastavak napretka u uspostavljanju struktura potrebnih za osiguranje efikasnog funkcionisanja decentraliziranog upravljanja Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA).

Na konferenciji, održanoj u oktobru 2009. zaključeno je da sektorski baziran pristup programiranju fokusiranom na potrebe i snage zemalja može doprinijeti efektivnijoj pretpristupnoj pomoći. Dogovoreno je da donatori trebaju koordinirati svoje aktivnosti i osigurati da njihovi programi budu u skladu sa nacionalnim prioritetima i načelima.  

Radionici će prisustvovati državni službenici odgovorni za koordinaciju pomoći, finansijski menadžment i strateško planiranje unutar zemalja EU, kandidata i potencijalnih EU kandidata zemalja Zapadnog Balkana i Turske. Radionici će, također, prisustvovati predstavnici zajednice donatora i osoblja Evropske komisije.