Reforma javne uprave nije nauka. Ona je usko povezana sa istorijskim razvojem jedne zemlje, administrativnom tradicijom i njenim političkim procesom. Svaka zemlja ima svoje realnosti, probleme i rješenja pa tako i ne postoji ključ za uspješnu reformu javne uprave, ali postoje pozitivni trendovi, standardi i principi koji se bi se trebali poštovati. Jedan od njih je administrativna saradnja koja podrazumijeva kreiranje kapaciteta koji će biti u stanju provesti zakonodavstvo Unije što je u kontekstu Evropske Unije od najvećeg značaja. Dijalog, konsenzus i kultura pregovaranja dio su nasljeđa Evropske Unije, jedan je od zaključaka Trećeg SIGMA Networking seminara koje je održan od 04. do 05. marta 2010. godine u Parizu. Seminar je  okupio predstavnike zemalja zapadnog Balkana i Turske koji se bave pitanjima reforme javne uprave, Task manager-e za PAR (Public Administration Reform) u Delegacijama Evropske Unije u pomenutim zemljama, SIGMA experte koji su uključeni u pitanja reformskih procesa zemalja, predstavnike Generalnog direktorata EU za proširenje, jedinice za institucionalnu izgradnju, te druge uvažene predavače i experte.

Najznačajnija iskustva proširenja EU:

  • reforma državne službe je rezultat unutrašnjih napora zemlje
  • politička ideologija ne određuje profesionalizam državne službe
  • EU uslovljenost bila ambiciozna ili slaba, pomaže reformatorima
  • održivost reforme u post-pristupnom periodu uslovljena je kontinuitetom političkih
  • partija, projekti tehničke pomoći trebali bi promovisati realna očekivanja,
  • „indirektna“ reforma države službe bila bi vrijedna istraživanja, na primjer, kroz sektorske reforme pokrenuti reformu državne službe u cjelini omogućavajući tako novi nivo profesionalizma, razvoj socijalnog dijaloga s ciljem promocije održivosti reforme i olakšavanja njenog provođenja, otvorena konkurencija i ispitivanje kod zapošljavanja, stvaranje stabilne i privlačne državne službe

Jedan od ciljeva ovog seminara bio je stvaranje prilike za razmjenu informacija i iskustava zemalja u procesu reforme javne uprave ali i prilika za predstavljanje rezultata Studije održivosti, diskusiju o SIGMA procjenama u 2009. godini kao i platforma za iznošenje ideja za unapređenje komunikacije u procesu RJU. Razvoj koncepta javne uprave koji uključuje sve horizontalne administrativne sisteme, kreiranje reforme koja je proizvod dugoročnih trendova uz jaku političku podršku te indentifikovanje najvažnijih institucija kao nosioca reforme predstavljaju strateške opcije za upravljanje reformom u kontekstu evropskih integracija.

Na seminaru su također izneseni i prijedlozi za unapređenje PAR komunikacije te najavljen PAR sastanak Policy paper koji će sadržati prijedloge za unapređenje komunikacije. Trening je ocijenjen kao sredstvo za razmjenu informacija i predstavljen je program PARTS-Public Administration Reform Tools for Stakeholders. Učesnici seminara informisani su sa dosadašnjim aktivnostima Regionalne škole za javnu upravu te stvaranju mogućnosti za početak rada Sekretarijata škole u Danilovgradu.

SIGMA eksperti predstavili su Studiju, objavljenu u maju 2009. godine, o održivosti reforme državne službe u Centralnoj i Istočnoj Evropi, pet godina poslije pristupanju Evropskoj Uniji. Studija je ukazala na neujednačenost rezultata:zemlje su se grupisale od onih sa srednjom/visokom usklađenošću sa EU standardima (Latvija, Litvanija, Estonija), do zemalja sa stagnacijom na veoma  niskom nivou napretka u reformi nakon pristupanja (Češka).

Nastavak diskusije na temu preporuka iz ovog izvještaja koje bi trebale poslužiti kao primjeri za zemlje Zapadnog Balkana i Turske, najavljen je za sljedeći seminar. Također su razmatrana i pitanja održive profesionalizacije u budućim zemljama članicama koja se smatraju uslovom za članstvo u Evropsku uniju te je akcentirano da su ta pitanja u fokusu nadgledanja tokom pregovora o pristupanju. Međutim, studija je također pokazala da se reforma nastavlja različitim pravcem i intenzitetom nakon pristupanja. Na seminaru su učestvovali predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave.