Fena: Ekonomsko-socijalno vijeće za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine danas je na vanrednoj sjednici u Sarajevu podržalo Nacrt zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, koji je usklađen s primjedbama i sugestijama iz parlamentarne rasprave i stavovima Svjetske banke.

Partneri u Ekonomsko-socijalnom vijeću, Vlada, poslodavci i Sindikat, zaključili su da do naredne sjednice Federalne vlade treba još definirati način utvrđivanja osnovice za obračun plaća i da nakon toga spomenuti nacrt zakona treba u formi prijedloga uputiti u parlamentarnu proceduru.

Ekonomsko-socijalno vijeće je također zaključilo da bi i niži nivoi vlasti u FBiH po istom modelu trebalo da urede oblast plaća.

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Mustafa Mujezinović kazao je da će Vlada tražiti od kantonalnih skupština pa i gradova i općina da se odrede prema ovom zakonu i prihvate ga kao svoj zakon, jer trenutno ima načelnika općina koji imaju čak i do dva i po puta veću plaću od federalnog premijera.

''Ovaj zakon je dobar, prije svega što ukida davanja na sve i svašta, a tu se misli na razne komisije, nagrađivanja i slično, te što na istovjetan način vrednuje istovrsne poslove na svim nivoima vlasti u Federaciji'', kazao je premijer Mujezinović.

I predsjednik Sindikata Bosne i Hercegovine Ismet Bajramović ocijenio je da je zakon dobar zato što će se znati kolika je osnovna plaća za određeno radno mjesto.

''Koeficijente imamo, još nam nedostaje osnovica pa da izračunamo konačne plaće'', kazao je Bajramović.

Predstavnici Sindikata su se izjasnili da pristaju na izmjene i dopune kolektivnog ugovora kako bi zakon bio u skladu s obavezama stand-by aranžmana i kako sindikat ne bi više morao podnositi tužbe protiv vlade.

Nacrt zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH propisuje platne razrede i koeficijente izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija, savjetnika državnih službenika i namještenika, policijskih i službenika sudske policije te zatvorskih policajaca stražara.

Kada su u pitanju izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici, propisano je devet platnih razreda s pripadajućim koeficijentima (najveći koeficijent deset a najmanji šest).

Državni službenici smješteni su u jedanaest a namještenici u sedam platnih razreda.