Obavještenje o rasporedu polaganja pismenog i usmenog dijela stručnog ispita u sklopu konkursa za prijem državnog službenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri uredu predsjedavajućeg Vijeća Ministara BiH. 

Datum polaganja stručnog ispita: 29. januar 2010. godine (petak).

Pozicija: viši stručni saradnik za pravne poslove

Pismeni dio stručnog ispita biće održan 29.01.2010. godine sa početkom u 10:30 sati za I grupu kandidata prijavljenih na poziciju 1/01 – viši stručni saradnik za pravne poslove:

Redni broj Ime i prezime kandidata
1. Arnaut Tila
2. Bilješko Ivana
3. Bjelica Vanja
4. Cilenšek Davor
5. Čaušević Muris
6. Dedović Miralem
7. Delić Aleksandra
8. Gutić Alma
9. Hrustanović Dina 

Za II grupu kandidata prijavljenih na poziciju 1/01 – viši stručni saradnik za pravne poslove pismeni dio stručnog ispita će biti održan 29.01.2010. godine sa početkom u 11:00 sati.

Redni broj Ime i prezime kandidata
1. Kuduzović Mirela
2. Pašić Ermina
3. Renovica Nemanja
4. Spahić Enela
5. Škaljić Sanela
6. Teskeredžić Sadmir
7. Vrbanjac Sanela
8. Zubović Andrea

Usmeni dio (intervju) za sve kandidate (I i II grupa) koji polože pismeni ispit, biće održan isti dan, 29.01.2010. godine sa početkom u 12:30 sati.

Mjesto održavanja stručnog ispita: prostorije Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo

NAPOMENA: Kandidati su dužni na pismeni dio ispita ponijeti ličnu kartu, a kandidati koji polože pismeni dio ispita, dužni su na intervju donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca).