Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima

2. Razmatranje nacrta projektnog zadatka „Uspostavljanje savremenih odjela za upravljanje ljudskim potencijalima u organima uprave u BiH“

3. Razmatranje inicijative Agencije za državnu službu FBiH u vezi sa realizacijom aktivnosti iz Strategije za reformu javne uprave i Akcionog plana 1

4.    Razno.

biće održan 21. decembra 2009. godine sa početkom u 12:00 sati u prostorijama Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Hamdije Kreševljakovića 19 (zgrada “Hidrogradnje”, IV sprat), Sarajevo.