Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju sa predloženim dnevnim redom:

1.   Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju

2.   Imenovanje članova i zamjenika članova Implementacionog tima za projekt Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – Implementacija faze I

3.   Razmatranje stanja u predmetnoj oblasti i predlaganje projektnih ideja za nove projekte

4.   Razno

održat će se u utorak 01.12.2009. godine u Sarajevu, u zgradi Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine (sala II, drugi sprat), Trg BiH 1, sa početkom u 12:00 sati.