Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa održan je u utorak, 10.11.2009. godine, u Sarajevu.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Vijeća ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH, u svojstvu članova Nadzornog tima.

U skladu sa dnevnim redom sastanka, članovi Nadzornog tima usvojili su Zapisnik sa prethodnog sastanka, održanog 01.09.2009. godine u Brčkom.

Razmatran je i prijedlog projektnog zadatka projekta "Transponovanje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH”. Ocjenjujući ponuđeni prijedlog kvalitetnim i prihvatljivim, članovi Nadzornog tima jednoglasno su ga usvojili, uz određene manje izmjene.

Svrha projekta "Transponovanje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH” je unaprijediti znanje i vještine državnih službenika koji su uključeni u zakonodavne aktivnosti sa nivoa države Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u oblasti transpozicije zakonodavstva EU u domaći pravni okvir.

Nakon usvajanja Projektnog zadatka od Nadzornog tima, sljedeći korak u razvoju projekta je njegovo uvrštenje na dnevni red sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave u svrhu odobrenja.