Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave održana je danas u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Sarajevu.

Upravni odbor FRJU jednoglasno je usvojio izvještaje komisija o evaluaciji javne nabavke usluga za implementaciju projekata: "Obuka službenika za odnose s javnošću", "Izrada programa za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja u BiH" i "Razvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH".

Upravni odbor FRJU je, također, jednoglavno usvojio i prijedlog odluka o dodjeli ugovora za implementaciju ova tri projekta.

Cilj projekta “Obuka službenika za odnose s javnošću” je jačanje kapaciteta i standardiziranje praksi Vijeća ministara BiH, entitetskih vlada i Vlade Brčko distrikta za odnose s javnošću, a naročito za novuposlene državne službenike, dok projekat “Izrada programa za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja” ima za cilj poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja na svim nivoima vlasti u BiH u svrhu stvaranja funkcionalne, pouzdane, efikasne, odgovorne, transparentne, s evropskim praksama usklađene javne uprave, orijentirane prema korisnicima usluga.

Glavni cilj projekta “Razvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama državne službe je poboljšanje djelotvornosti rada organa državne službe kroz razvoj i implementaciju efektivnog sistema upravljanja učinkom i rezultatima rada koji će uvesti u primjenu u institucijama i organima uprave na različitim nivoima vlasti u BiH.