URED KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGE

 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA

Organizacija: Ured koordinatora za reformu javne uprave

Kontakt osoba: Nedžib Delić

Adresa: Vrazova 9

Poštanski broj: 71000

Grad: Sarajevo

Identifikacioni broj: 4200334950020

Telefon: 033/565-778

Fax: 033/565-761

E-mail: Nedžib.Delic@parco.gov.ba

Internet adresa: www.parco.gov.ba

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE

Kao pod I.1.

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA

Kao pod I.1.

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE ZA UČEŠĆE

Kao pod I.1.

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN)

I.5.b na državnom nivou, ostali

 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. VRSTA UGOVORA

Usluge

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN)

Ne

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA

Ugovor o konsultantskim uslugama  za  implementaciju projekta "Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona, drugih propisa i općih akata u BiH"

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA

Nabavka konsultantskih  usluga – osiguranje tehničke pomoći za implementaciju projekta  podrške reformi javne uprave "Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona, drugih propisa i općih akata u BiH" kako je dato  u tenderskoj dokumentaciji.


II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA

Kao u tenderskoj dokumentaciji. Procijenjena vrijednost ugovora je 800.000,00 КМ sa PDV-om.

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA

Bosna i Hercegovina

II.7. PODJELA NA LOTOVE

Ne

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(član 17. ZJN) (ukoliko je primjenjivo)

Ne

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA

18 mjeseci od  potpisivanja ugovora kako je to bliže dato u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU,
ukoliko se zahtijeva (član 16 ZJN)

Ne traži se u I-fazi predkvalifikacije s tim da će prihvatljivi ponuđači biti u obavezi dostaviti u II-fazi odgovorajuću garanciju o ozbiljnosti ponude kako to bude navedeno u pozivu za dostavljanje ponuda odnosno tenderskoj dokumentaciji

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI SA GARANCIJOM ZA PONUDU (član 16-17 UPZ)

Kao pod III.1.

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA, ukoliko se zahtijeva (član 16. ZJN)

Ne

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA, ako je primjenjivo (član 19. UPZ)

Ukoliko ponuđač zahtjeva avansno plaćanje dužan je obezbjediti avansnu garanciju kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE – LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN)

Dokumenti kojima ponuđač dokazuje da je upoznat i da  se na njega ne odnosi nijedan od slučajeva navedenih u članu 23. Zakona o javnim nabavkama na način i u formi kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (član 24. ZJN)

Dokumenti o registraciji ponuđača za obavljanje relevantne djelatnosti kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE – EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN)

Uvjeti i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE – TEHNIČKA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN)

Uvjeti i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK


IV.1. VRSTA POSTUPKA

Ograničeni –  međunarodna konkurencija 

                    
NAPOMENA: Ugovorni organ zadržava pravo da u slučaju potrebe za novim uslugama provede pregovorački postupak u skladu sa odredbama člana 11. stav (4) tačka d) Zakona o javnim  nabavkama BiH

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN)

 (a)    Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ)

Da, na način i pod uvjetima kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN)

Tenderska dokumentacija za fazu predkvalifikacije može se preuzeti do 16.11.2009. godine svakim radnim danom od 10:00 do 16:00 sati na adresi  ugovornog organa navedenoj pod I.1, ili će biti dostavljena zainteresiranim kandidatima na njihov zahtjev. Zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije mora biti  dostavljen u pisanoj formi (putem pošte ili faksa). Nije predviđena novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije.

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDI

Ponude se podnose na jednom od službenih jezika BiH.

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA ZA UČEŠĆE

 26.11.2009. u 12,00 sati

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN OBEZBIJEDITI

90 DANA nakon krajnjeg roka za podnošenje zahtijeva

NAPOMENA:Prihvatljivi ponuđači će nakon prve faze biti dužni izjasniti se o opciji ponude na način kako to bude navedeno u tenderskoj dokumentaciji za podnošenje ponuda.

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA

Ugovorni organ će izvršiti otvaranje zahtjeva za učešće u ograničenom postupku nakon krajnjeg roka koji je određen za prijem zahtjeva. Otvaranje neće biti javno.

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

1. Zahtjev  treba da sadrži sve tražene dokumente navedene u ovom obavještenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na način i u formi utvrđenoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom isti može biti eliminiran zbog formalno pravnih ili suštinskih nedostataka.

2. Zainteresirani kandidati mogu u pisanoj formi (putem pošte ili faksa) od ugovornog organa tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije za fazu predkvalifikacije najkasnije 10 dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva navedenog pod IV.6. tj. do 16.11.2009. god. ili dostavljanjem pisma na faks broj 033/565-761, kontakt osoba Nedžib Delić.


3.
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača nastale po ovom obavještenju o javnoj nabavci.

4. Ugovorni organ zadržava pravo da prekine-otkaže postupak dodjele ugovora iz razloga-slučajeva navedenih u članu 12. Zakona o javnim nabavkama, o čemu će obavijestiti  ponuđače i objaviti obavještenje o otkazivanju.

5. Kandidati koji zadovolje fazu predkvalifikacije će biti pozvani da učestvuju u nastavku javnog nadmetanja. 

 

SUMMARY OF THE NOTICE ON PROCUREMENT

SERVICES

 

Section I: CONTRACTING AUTHORITY

Organisation: Public Administration Reform Coordinator's Office

Contact person: Nedžib Delić

Address: Vrazova 9

Postal code: 71 000

City: Sarajevo

ID number:4200334950020

Phone: + 381 33 565 778

Fax: + 381 33 565 761

E-mail: Nedzib.Delic@parco.gov.ba

URL: parco.gov.ba

II.1 TYPE OF CONTRACT

Services

II. 4 DESCRIPTION OF THE OBJECT OF THE CONTRACT

Procurement of consultancy services – provision of technical assistance for implementation of the project of support to the public administration reform “Improvement of Rules and Procedures for Legal, Other Regulation and General Documents Drafting in BiH” as set forth in the tender documentation.

II. 5 TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF THE CONTRACT

As in tender documentation. Estimated value of the project is 800.000 KM with the VAT

IV. 1 TYPE OF PROCEDURE

Restricted

NOTE: the Contracting Authority reserves the right, in case of need for new services, to implement the negotiating procedure in accordance with the provisions of the article 11 paragraph (4) item d) of the Law on Public Procurements of BiH.

IV. 4 CONDITIONS FOR OBTAINING TENDER DOCUMENTS (art. 18 PPL)

Tender documentation can be taken until 16.11.2009. every work day from 10.00 hrs. to 16.00 hrs. at the address of the contracting authority stated under I.1, or it will be submitted to the interested candidates at their request. The request for obtaining tender documentation must be submitted in written form (by post or fax).
No financial fee is stipulated for taking the tender documentation.

IV. 6 TIME LIMIT FOR SUBMISSION OF BIDS

26.11.2009. at 12:00 hours