КАНЦЕЛАРИЈА КООРДИНАТОРА ЗА РЕФОРМУ ЈАВНЕ УПРАВЕ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ УСЛУГЕ

 

Одјељак И: УГОВОРНИ ОРГАН

I.1. ПУНИ НАЗИВ И АДРЕСА УГОВОРНОГ ОРГАНА

Организација: Канцеларија координатора за реформу јавне управе 

Контакт особа: Неџиб Делић

Адреса: Вразова 9

Поштански број: 71000

Град: Сарајево

Идентификациони број: 4200334950020

Телефон: 033/565-778

Фаx: 033/565-761

E-mail: Nedzib.Delic@parco.gov.ba

Интернет адреса: www.parco.gov.ba

I.2. АДРЕСА НА КОЈОЈ СЕ МОГУ ДОБИТИ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Као под I.1.

I.3. АДРЕСА НА КОЈОЈ СЕ МОЖЕ ДОБИТИ ДОКУМЕНТАЦИЈА

Као под I.1.

I.4. АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ДОСТАВЉАЈУ ПОНУДЕ ЗА УЧЕШЋЕ

Као под И.1.

I.5. ВРСТА УГОВОРНОГ ОРГАНА (члан 3. ЗЈН)

I.5.б на државном нивоу, остали

Одјељак II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА

II.1. ВРСТА УГОВОРА

Услуге

II.2. ДА ЛИ СЕ НАМЈЕРАВА ЗАКЉУЧИТИ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ? (члан 32. ЗЈН)

Не

II.3. НАЗИВ/РЕФЕРЕНЦА ПОД КОЈИМ ЈЕ КОНКРЕТАН УГОВОР ЕВИДЕНТИРАН КОД УГОВОРНОГ ОРГАНА

Уговор о консултантским услугама  за  имплементацију пројекта "Унапређење правила и процедура за израду закона, других прописа и општих аката у БиХ"

II.4. ОПИС ПРЕДМЕТА УГОВОРА

Набавка консултантских  услуга – осигурање техничке помоћи за имплементацију пројекта  подршке реформи јавне управе "Унапређење правила и процедура за израду закона, других прописа и општих аката у БиХ" како је дато  у тендерској документацији.

II.5. УКУПНА КОЛИЧИНА (БРОЈ ЈЕДИНИЦА) И/ИЛИ ОБИМ УГОВОРА

Као у тендерској документацији. Процијењена вриједност уговора је 800.000,00 КМ са ПДВ-ом.

II.6. МЈЕСТО ИСПОРУКЕ РОБА ИЛИ ЛОКАЦИЈА ИЗВРШЕНЈА УСЛУГА ИЛИ РАДОВА

Босна и Херцеговина

II.7. ПОДЈЕЛА НА ЛОТОВЕ

Не

II.8. ПРИХВАТЉИВОСТ АЛТЕРНАТИВНИХ ПОНУДА? (члан 17. ЗЈН) (уколико је примјењиво)

Не

II.9. ТРАЈАЊЕ УГОВОРА ИЛИ РОК ИЗВРШЕЊА

18 мјесеци од  потписивања уговора како је то ближе дато у тендерској документацији

Одјељак III: ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

III.1. ИЗНОС ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОНУДУ, уколико се захтијева (члан 16 ЗЈН)

Не тражи се у I-фази предквалификације с тим да ће прихватљиви понуђачи бити у обавези доставити у II-фази одговорајућу гаранцију о озбиљности понуде како то буде наведено у позиву за достављање понуда односно тендерској документацији

III.2. ОСТАЛИ ЗАХТЈЕВИ У ВЕЗИ СА ГАРАНЦИЈОМ ЗА ПОНУДУ (члан 16-17 УПЗ)

Као под III.1.

III.3. ИЗНОС ГАРАНЦИЈЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА, уколико се захтијева (члан 16. ЗЈН)

Не

III.4. ОСТАЛИ ЗАХТЈЕВИ У ВЕЗИ С ГАРАНЦИЈОМ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА, ако је примјењиво (члан 19. УПЗ)

Уколико понуђач захтјева авансно плаћање дужан је обезбједити авансну гаранцију како је дато у тендерској документацији

III.5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ – ЛИЧНА СИТУАЦИЈА (члан 23. ЗЈН)

Документи којима понуђач доказује да је упознат и да  се на њега не односи ниједан од случајева наведених у члану 23. Закона о јавним набавкама на начин и у форми како је дато у тендерској документацији

III.6. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ – СПОСОБНОСТ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ (члан 24. ЗЈН)

Документи о регистрацији понуђача за обављање релевантне дјелатности како је дато у тендерској документацији

III.7. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ – ЕКОНОМСКА И ФИНАНСИЈСКА ПОДОБНОСТ (члан 25. ЗЈН)

Услови и документи којима се доказује испуњавање услова како је дато у тендерској документацији

III.8. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ – ТЕХНИЧКА И/ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ (члан 26. ЗЈН)

Услови и документи којима се доказује испуњавање услова како је дато у тендерској документацији

Одјељак IV: ПОСТУПАК

IV.1. ВРСТА ПОСТУПКА

Ограничени –  међународна конкуренција 

НАПОМЕНА: Уговорни орган задржава право да у случају потребе за новим услугама проведе преговорачки поступак у складу са одредбама члана 11. став (4) тачка д) Закона о јавним  набавкама БиХ

IV.2. КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ УГОВОРА (члан 34. ЗЈН)

 (а)    Најнижа цијена технички задовољавајуће понуде

IV.3. ПРИМЈЕНА ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНОГ ТРЕТМАНА ДОМАЋЕГ (члан 20. УПЗ)

Да, на начин и под условима како је то наведено у тендерској документацији

IV.4. УСЛОВИ ЗА ДОБИЈАЊЕ ТЕНДЕРСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (члан 18. ЗЈН)

Тендерска документација за фазу предквалификације може се преузети до 16.11.2009. године сваким радним даном од 10:00 до 16:00 сати на адреси уговорног органа наведеној под И.1, или ће бити достављена заинтересованим кандидатима на њихов захтјев. Захтјев за преузимање тендерске документације мора бити  достављен у писаној форми (путем поште или факса). Није предвиђена новчана накнада за преузимање тендерске документације.

IV.5. ЗАХТЈЕВИ У ПОГЛЕДУ ЈЕЗИКА ПОНУДЕ

Понуде се подносе на једном од службених језика БиХ.

IV.6. РОК ЗА ПРИЈЕМ ПОНУДА ЗА УЧЕШЋЕ  

26.11.2009. у 12,00 сати

IV.7. МИНИМАЛАН ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ КОЈИ ЈЕ ПОНУЂАЧ ДУЖАН ОБЕЗБИЈЕДИТИ

90 ДАНА након крајњег рока за подношење захтијева

НАПОМЕНА:Прихватљиви понуђачи ће након прве фазе бити дужни изјаснити се о опцији понуде на начин како то буде наведено у тендерској документацији за подношење понуда.

IV.8. ДАТУМ И МЈЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА

Уговорни орган ће извршити отварање захтјева за учешће у ограниченом поступку након крајњег рока који је одређен за пријем захтјева. Отварање неће бити јавно.

Одјељак V: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Захтјев  треба да садржи све тражене документе наведене у овом обавјештењу о набавци, као и документе наведене у тендерској документацији на начин и у форми утврђеној у тендерској документацији, у супротном исти може бити елиминисан због формално правних или суштинских недостатака.

2. Заинтересовани кандидати могу у писаној форми (путем поште или факса) од уговорног органа тражити појашњење тендерске документације за фазу предквалификације најкасније 10 дана прије истека рока за подношење захтјева наведеног под ИВ.6. тј. до 16.11.2009. год. или достављањем писма на факс број 033/565-761, контакт особа Неџиб Делић.

3. Уговорни орган не сноси никакве трошкове понуђача настале по овом обавјештењу о јавној набавци.

4. Уговорни орган задржава право да прекине-откаже поступак додјеле уговора из разлога-случајева наведених у члану 12. Закона о јавним набавкама, о чему ће обавијестити  понуђаче и објавити обавјештење о отказивању.

5. Кандидати који задовоље фазу предквалификације ће бити позвани да учествују у наставку јавног надметања. 

 

 

 

SUMMARY OF THE NOTICE ON PROCUREMENT

 

SERVICES

 

Section I: CONTRACTING AUTHORITY

Organisation: Public Administration Reform Coordinator's Office

Contact person: Nedžib Delić

Address: Vrazova 9

Postal code: 71 000

City: Sarajevo

ID number:4200334950020

Phone: + 381 33 565 778

Fax: + 381 33 565 761

E-mail: Nedzib.Delic@parco.gov.ba

URL: parco.gov.ba

II.1 TYPE OF CONTRACT

Services

II. 4 DESCRIPTION OF THE OBJECT OF THE CONTRACT

Procurement of consultancy services – provision of technical assistance for implementation of the project of support to the public administration reform “Improvement of Rules and Procedures for Legal, Other Regulation and General Documents Drafting in BiH” as set forth in the tender documentation.

II. 5 TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF THE CONTRACT

As in tender documentation. Estimated value of the project is 800.000 KM with the VAT

IV. 1 TYPE OF PROCEDURE

Restricted

NOTE: the Contracting Authority reserves the right, in case of need for new services, to implement the negotiating procedure in accordance with the provisions of the article 11 paragraph (4) item d) of the Law on Public Procurements of BiH.

IV. 4 CONDITIONS FOR OBTAINING TENDER DOCUMENTS (art. 18 PPL)

Tender documentation can be taken until 16.11.2009. every work day from 10.00 hrs. to 16.00 hrs. at the address of the contracting authority stated under I.1, or it will be submitted to the interested candidates at their request. The request for obtaining tender documentation must be submitted in written form (by post or fax).
No financial fee is stipulated for taking the tender documentation.

IV. 6 TIME LIMIT FOR SUBMISSION OF BIDS

26.11.2009. at 12:00 hours