Članovi Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave na sjednici održanoj u petak u Mostaru usvojili su izvještaj o evaluaciji javne nabavke usluga za implementaciju projekta „Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima“ sa prijedlogom mjera – prijedlog Odluke o dodjeli ugovora za nabavku usluga za implementaciju projekta „Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima“.

Cilj ovog projekta je razvoj moderne državne službe u BiH u skladu sa evropskim standardima i najboljom praksom koja će biti sposobna da odgovori na zahtjeve integracionih procesa u EU i osigura kvalitetan servis svojim građanima, klijentima iz privrednog sektora i drugim korisnicima njenih usluga.

Kako se odluke UO FRJU donose jednoglasno, očekuje se i pisano izjašnjenje članova UO koji nisu prisustvovali sjednici.

UO FRJU podržao je projektne prijedloge „Uspostavljanje savremenih odjela za upravljanje ljudskim potencijalima u organima uprave u BiH“ iz oblasti Upravljanje ljudskim potencijalima i „Publikovanje informativnog materijala Vijeća ministara BiH, Vlade FBiH, Vlade RS i Vlade Brčko distrikta BiH“ iz oblasti Institucionalna komunikacija.

Cilj projekta „Uspostavljanje savremenih odjela za upravljanje ljudskim potencijalima u organima uprave u BiH“ je osiguranje podrške procesu reforme javne uprave i razvoju državne službe u BiH kroz stratešku transfomaciju postojeće kadrovske funkcije u pravcu izgradnje modernog sistema i funkcije upravljanja ljudskim potencijalima u institucijama i organima uprave u BiH dok je svrha projekta „Publikovanje informativnog materijala Vijeća ministara BiH, Vlade FBiH, Vlade RS i Vlade Brčko distrikta BiH“smanjenje komunikacionog deficita između institucija uprave i javnosti.

Usvojen je i projektni prijedlog „Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH“ iz oblasti Izrada politika i koordinacijski kapaciteti. Cilj projekta je unapređenje procesa harmonizacije domaće legislative sa legislativom EU, čime će se ubrzati proces približavanja BiH EU te doprinijeti približavanju Bosne i Hercegovine jedinstvenom europskom upravnom prostoru.

Članovi UO dali su saglasnost i za izmjene tenderske dokumentacije za projekt „Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona drugih propisa i općih akata u BiH“ iz oblasti Izrada politika i koordinacijski kapaciteti.