Sedmi sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Institucionalna komunikacija, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka NT

2. Izjašnjenje o prihvatljivosti projektnog prijedloga „Publikovanje informativnog materijala Vijeća ministara, Vlade RS, Vlade FBiH, i Vlade BD”

3. Identifikacija mjera za povećanje stepena implementacije AP1 u oblasti IK nezavisno o projektima finansiranim iz Fonda za RJU

4. Izbor predsjedavajućeg NT-a za naredno tromjesječje

5. Razno

biće održan u petak, 28.08.2009. godine, s početkom u 12 sati, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, ul. Vrazova 9, Sarajevo.