Članovi Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave na sjednici održanoj danas u Sarajevu odobrili su izmjene u projektnom zadatku “Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija po standardu ECDL“ uključujući i izmjenu naziva projekta u: ”Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima” iz oblasti Upravljanje ljudskim potencijalima.

Kako se odluke UO FRJU donose jednoglasno, očekuje se pisano izjašnjenje članova UO koji nisu prisustvovali sjednici.

Jednoglasno je odobrena i tenderska dokumentacija za projekt ”Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima”. Cilj projekta je razvoj moderne državne službe u BiH u skladu sa evropskim standardima i najboljom praksom koja će biti sposobna da odgovori na zahtjeve integracionih procesa u EU i osigura kvalitetan servis svojim građanima, klijentima iz privrednog sektora i drugim korisnicima njenih usluga. Projektom je predviđena obuka za 1.600 državnih službenika.   

Članovi UO FRJU usvojili su i tendersku dokumentaciju za projekt „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – implementacija faze I” iz oblasti Izrada politika i koordinacijski kapaciteti. Realizacijom projekta, Vijeće ministara BiH, entitetske vlade i Vlada Brčko distrikta BiH biće osposobljene da izgrade sistem za kreiranje i upravljanje politikama na koherentan i usklađen način, razviju modernu strukturu, kapacitete i procedure upravljanja politikama, i unaprijede međuvladinu saradnju i učinak centralnih vladinih organa.

Podržan je projektni zadatak „Obuka službenika za odnose s javnošću“ iz oblasti Institucionalna komunikacija, dok je projektni prijedlog „Publikovanje informativnog materijala Vijeća ministara, Vlade Republike Srpske, Vlade Federacije BiH i Vlade Brčko distrikta BiH“ iz ove oblasti vraćen članovima Nadzornog tima na doradu.

Članovi UO FRJU primili su k znanju informaciju o finansiranju projekata iz Fonda za RJU. U informaciji, između ostalog, stoji da je iz Fonda za RJU odobreno finansiranje 11 projekata.