Rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje poreznih kartica u Federaciji BiH radi izračuna odbitaka po osnovu Zakona o porezu na dohodak pomjeren je sa 1. maja na 1. jul ove godine zbog nedostataka u zakonskim i podzakonskim aktima, potvrđeno je u Poreskoj upravi FBiH.

Istovremeno, početak izdavanja poreskih kartica pomjeren je sa 1. jula na 1. septembar.

"Uočeni su nedostaci u zakonskim i podzakonskim aktima koji bi mogli prouzrokovati nedosljednu kontrolu zahtjeva za izdavanje poreznih kartica, a što iziskuje i prilagođavanje softvera", pojasnio je Midhat Arifović, direktor Poreske uprave FBiH.

Potvrđuje da su u pripremi izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o podnošenju poreznih prijava, kojima će biti obezbijeđena potpuna i kvalitetna primjena zakona.

Zakonom o porezu na dohodak FBiH, koji je stupio na snagu 1. januara ove godine, propisan je lični odbitak na koji zaposlenici imaju pravo po različitim osnovama. Osnovni odbitak odnosi se na prihod od 300 KM mjesečno, odnosno 3.600 KM godišnje, a ostale olakšice su za izdržavanje članova porodice, invalidnost, plaćene troškove liječenja, umanjenje za premije osiguranja i druge. Pravo na lični odbitak uslovljen je posjedovanjem porezne kartice koju na zahtjev poreznog obveznika besplatno izdaje Poreska uprava FBiH.

Produženje roka za izdavanje poreznih kartica, kažu u Poreskoj upravi, neće imati uticaja na obračun poreza budući da su poslodavci bili dužni na osnovu zahtjeva za izdavanje poreznih kartica utvrditi ukupan faktor za izračunavanje mjesečnog iznosa ličnog odbitka svakog zaposlenika i primjenjivati ga već kod prve isplate plaće u 2009. godini.

"Tačan broj poreznih obveznika koji su obuhvaćeni Zakonom o porezu na dohodak biće poznat nakon podnošenja godišnje porezne prijave, odnosno do kraja februara 2010. godine, kada će Porezna uprava FBiH raspolagati informacijama o svim poreznim obveznicima koji su ostvarili dohodak od nesamostalne djelatnosti, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, ulaganja kapitala i sudjelovanja u nagradnim igrama i igrama na sreću", kazao je Arifović, prenosi portal ekapija.