U skladu sa članom 8. i 54. Zakona o radu u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 26/04, 7/05 i 48/05), članom 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 52/05) i Odluke o potrebi prijema u radni odnos pripravnika VII stepena stručne spreme u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH broj: 01-34-181/09 od 15.05.2009. godine, Koordinator za reformu javne uprave u BiH, raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem pripravnika  u radni odnos u  Uredu koordinatora za reformu javne uprave

1. Pripravnik VII stepena stručne spreme – završen Elektrotehnički ili Saobraćajni fakultet

Broj izvršilaca: jedan (1)

Radni odnos se zasniva na određeni period od godinu dana.

Opis poslova: Pripravnik će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva za polaganja stručnog (upravnog) odnosno javnog ispita.

Uslovi za prijem:

I Za prijem u radni odnos pripravnik mora da ispunjava opšte uslove utvrđene članom 10. Zakona o radu u institucijama BiH:

– da ima navršenih 18 godina života, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina i ili da mu nije izrečena zatvorska kazna  za krivično djelo učinjeno sa umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje kod poslodavca.

II Pored navedenih opštih uslova propisanih zakonom, pripravnik mora ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

 • visoka stručna sprema  (VII stepen)- završen Elektrotehnički ili Saobraćajni fakultet
 • da nema ostvaren radni staž više od godinu dana nakon diplomiranja,
 • poznavanje engleskog jezika i
 • dobro poznavanje rada na računaru (standardni softverski paket MS Office).

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni da  u sklopu  prijave  dostave  sljedeća dokumenta:

 • biografiju sa adresom stanovanja i kontakt telefonom
 • ovjerenu  kopiju diplome ili uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini dokaz da je diploma nostrifikovana  
 • ovjerenu kopiju važeće lične karte
 • dokaz  o nepostojanju radnog iskustva u struci  (ovjerena kopija radne knjižice ili potvrde/uvjerenja Zavoda za zapošljavanje da nema ostvaren radni staž više od  godinu dana nakon sticanja VII stepena stručne spreme)
 • uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, ne starije od tri mjeseca (uvjerenje izdaje nadležni sud)
 • ovjerenu kopiju dokaza o poznavanju engleskog jezika  
 • izjavu lica (datu pod  moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću), ovjerenom kod nadležnog opštinskog organa, da nije obuhvaćen/a odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, ne starijom od tri mjeseca

Postupak izbora:

Kandidati  koji ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa i čije prijave su kompletne i blagovremene podliježu provjeri znanja koju određuje Komisija za izbor. O mjestu i vremenu  provjere znanja kandidati će biti blagovremeno obaviješteni (sve  informacije će biti dostupne i na službenoj internet stranici www.parco.gov.ba). Prije zasnivanja radnog odnosa primljeni kandidati su dužni   dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave na javni oglas sa traženim dokumentima treba dostaviti  putem pošte preporučeno na adresu:

BOSNA I HERCEGOVINA

VIJEĆE MINISTARA

Ured koordinatora za reformu  javne uprave u BiH

"Javni oglas za prijem pripravnika"    

Ul. Vrazova br. 9,

71 000 Sarajevo

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave,  neće se uzimati u razmatranje.