Na sjednici Upravnog odbora Javnog RTV sistema BiH, održanoj 20.03.2009. godine u Sarajevu, usvojen je Projekat digitalizacije mikrotalasnih veza javnih RTV servisa BiH, saopćeno je iz RTVBiH.

Projekt, u čijoj je pripremi učestvovao zajednički stručni tim javnih emitera, bit će dostavljen Vijeću ministara BiH, u skladu sa zaključkom ovog organa od 5. februara ove godine.

Upravni odbor je konstatirao da je postojeća prenosna mreža javnih RTV servisa zastarjela i zasnovana na analognoj tehnologiji, te da je čitav sektor komunikacija, uključujući i javne elektronske medije, suočen s izazovima tehnološkog razvoja i digitalizacije kao eliminatornog uslova za pristup evropskom tržištu, odnosno priključenju BiH evropskom telekomunikacionom i medijskom sistemu.

Digitalizacija mikrotalasnih linkova za prenos radio i tv signala obaveza je ne samo članica Evropske unije, već i svih nacionalnih radio-difuzija u Evropi.

Proces digitalizacije mikrotalasnih veza skoro je završen u zemljama okruženja, što je dodatni razlog da BiH odlučno krene u realizaciju Strategije prelaska sa analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju, čija je prva faza digitalizacija veza.

Upravni odbor izražava očekivanje da će Vijeće ministara BiH, vodeći računa o međunarodnim obavezama i rokovima, osigurati potrebne pretpostavke za prioritetnu digitalizaciju, uključujući i pitanje finansiranja u skladu sa usvojenom Politikom sektora emitovanja.

Upravna tijela i poslovodstva javnih emitera također će utvrditi svoje finansijske mogućnosti, te organizacione i kadrovske obaveze u realizaciji Projekta digitalizacije veza.

Upravni odbor Javnog RTV sistema BiH 20.03.2009. godine je usvojio i Odluku o usklađivanju visine RTV takse sa službenom stopom inflacije u BiH u 2008. godini, kako je to predviđeno Članom 8. i Članom 22. Zakona o Javnom RTV sistemu BiH.

Shodno tome, visina RTV takse, umjesto dosadašnjih 6,7 KM iznosiće ubuduće 6,95 KM. Nova cijena RTV takse primjenjivaće se od mjeseca marta/ožujka ove godine, neovisno od toga da li se naplata vrši posredstvom telekom operatora ili inkaso službi.

Upravni odbor ukazuje na značaj daljnjeg jačanja sistema naplate RTV takse, jer to bitno utiče na sposobnost javnih elektronskih medija da ispunjavaju svoju ulogu u društvu.

Finansijska stabilnost bitan je preduslov za izgradnju profesionalnih i nezavisnih javnih servisa u BiH.

Upravni odbor je podržao inicijativu za izradu projekta namjenskog satelitskog program za dijasporu, čiji bi nosilac u skladu sa Zakonom bio BHRT, a u kome bi programski participirali entitetski emiteri – RTVFBiH i RTRS. Namjenski satelitski program podrazumijeva jačanje ukupne palete programske ponude i afirmaciju domaće produkcije u skladu s misijom javnog servisa i važećim evropskim standardima.

Definiranje koncepcije namjenskog satelitskog programa biće povjereno zajedničkom stručnom timu, a projekat će nakon verifikacije na Upravnom odboru biti dostavljen Vijeću ministara BiH u cilju osiguranja finansijske podrške, prenosi portal ekapija.