Nezavisne novine: BiH spada u zemlje sa najskupljim i najvećim brojem taksi koje opterećuju i građane i privrednike, tvrdi Mesud Lakota, predsjednik Udruženja potrošača Kantona Sarajevo.

Najveća taksa plaća se u RS i može da košta 100.000 KM. To je taksa koja se plaća za upis vlasništva i hipoteke u zemljišnu knjigu, koja iznosi 0,2 odsto od vrijednosti nekretnine ili visine osigurane tražbine kod hipoteke.

"Hipotekarni dužnik za obezbjeđenje potraživanja u iznosu od 1.000.000 KM, odnosno upis u hipoteke, treba da plati taksu u iznosu od 2.000 KM, a zakon predviđa najveći mogući iznos takse na čak 100.000 KM", kaže Marinko Plavšić, predsjednik Notarske komore RS.

Sudske takse

Sudska taksa se u parničnom postupku plaća prema vrijednosti predmeta spora. Tako se za tužbu, protivtužbu, prijedlog za ponavljanje postupka, prijedlog da se prizna odluka stranog suda i odluka stranog arbitražnog suda, taksa plaća prema vrijednosti predmeta spora. Ako je vrijednost predmeta spora do 1.500 KM, taksa iznosi 50 KM, a ako je vrijednost predmeta od 1.500 do 3.000 KM taksa košta 100 KM. Taksa od 500 KM plaća se za predmete u vrijednosti od 10.000 do 50.000 KM. Ako je vrijednost spora veća od 100.000 KM, taksa iznosi jedan odsto na označenu vrijednost spora, ali ne može da iznosi više od 10.000 KM. Kako kaže Plavšić, sud može osloboditi taksenog obveznika od plaćanja takse ako bi time bila ugrožena egzistencija obveznika i članova njegovog domaćinstva. "Odluku o oslobađanju od takse donosi sud na pisani zahtjev taksenog obveznika. Prije donošenja odluke sud će naročito uzeti u obzir vrijednost mjerodavnu za naplatu takse, ukupan prihod i imovinu taksenog obveznika i članova njegovog domaćinstva, kao i broj lica koja takseni obveznik izdržava", objašnjava Plavšić.

S obzirom na to da su svi upisi u zemljišne knjige opterećeni jako visokom sudskom taksom, kako kaže Plavšić, u postupku je izmjena Zakona o sudskim taksama u pogledu smanjenja te naknade.

"Administrativne, komunalne i sudske takse i naknade u BiH predstavljaju pljačku naroda kojom se finansira glomazni administrativni aparat", tvrdi Lakota.

On pojašnjava da propise o taksama u FBiH donose ministarstva FBiH i kantona, te opštine.

Ogorčeni građani: "Da bi izvadio običnu potvrdu čovjek mora izvaditi dodatnih deset papira. Svaka opština posebno donosi propise o taksama. U ovakvoj situaciji su ugrožena prava naroda. Najskuplje takse u FBiH su u Kantonu Sarajevo i Kantonu 10", kaže Lakota.

Pojašnjava da u tim kantonima potvrde, kao što je potvrda o nekažnjavanju, koštaju oko 30 KM.

"To je van svake pameti. Imamo situaciju da ljekarska uvjerenja koštaju od 50 do 180 KM. Razni zahtjevi koji bi trebalo da budu besplatni koštaju od dvije do 10 KM. Neke stvari koje bi trebalo da idu po automatizmu, poput nasljeđivanja nekretnine od roditelja, samo se kod nas naplaćuju. Ova administracija samo gleda gdje može više da oguli narod", kaže Lakota.

I građani Sarajeva su ogorčeni brojem i cijenama taksi, koji im otežavaju život.

"Kad moram ići u opštinu da predam neki zahtjev ili da dobijem potvrdu razbolim se. Uvijek treba hiljadu nekih papira, a svaki se plaća. Na kraju, osim novca odu vam i vrijeme i živci. Gule narod gdje god mogu, čak je i RTV pretplata regulisana kao taksa. Za fiksni telefonski broj čovjek mora izdvojiti 15 KM mjesečno, a da nije ni impuls potrošio. To je sramota", kaže Sarajka Nermina M.

Lakota smatra da su zakoni koji regulišu tu oblast jako loši. Dodaje da u ovom trenutku, kada recesija pogađa privredu, država od privrednika uzima veliki novac za pokretanje firme.

"Pričamo o pokretanju privrede godinama, a za otvaranje samostalne trgovinske radnje potrebno je platiti oko 500 KM, a za društvo ograničene odgovornosti (d.o.o) 3.500 KM, dok u svim zemljama Evrope i u okruženju država potiče pokretanje biznisa. S druge strane, sav novac od taksi po pravilima trebao bi da se na neki način vrati ljudima", smatra Lakota.

U BiH, kako ističe, taj novac ide za finansiranje administracije.

"Svaka promjena kućnog broja se plaća i to je već proban recept u svijetu kada opštini zafali novca. Takse su preko svake granice visoke i one demorališu narod", kaže Lakota.

Takse u RS: Visina taksi u RS, koja je utvrđena zakonskim propisima, prema mišljenju mnogih građana takođe nije prilagođena životnom standardu u RS, jer je prilikom kupovine stana potrebno platiti taksu u iznosu od 100 KM, koliko iznosi i sudska taksa za tužbu zbog iseljenja.

Za tužbu zbog otkaza ugovora o zajmu ili zakupu stvari, za tužbu o otkazu ugovora o zakupu poslovnih prostorija plaća se sudska taksa u iznosu od 200 KM, a za prijedlog da se prizna odluka inostranog suda u statusnim stvarima za taksu treba izdvojiti 200 KM.

Za žalbu protiv donesenog rješenja taksa košta 300 KM, a za tužbu zbog ometanja posjeda 50 KM.

S.M. iz Banjaluke, koji je prošle godine kupio stan, kaže da je dva puta morao platiti sudsku taksu: prvi put prilikom prepisa stana na majčino ime, a drugi put prilikom ovjeravanja majčinog darovnog ugovora, kojim je on postao vlasnik stana.

"Dva puta sam platio taksu po 100 KM. Dakle, 200 KM vam je potrebno samo za ta dva dokumenta i smatram da je to, uz sve ostale troškove, jako mnogo. Mislim da bi te takse trebalo da budu povoljnije", ističe S.M.

Visina takse je određena zakonima. Sudske takse propisuje Zakon o sudskim taksama, a za administrativne se primjenjuje Zakon o administrativnim taksama.

Kako kaže Plavšić, jedinice lokalne samouprave mogu svojim normativnim aktima odrediti visinu takse za pojedine postupke koji se vode kod tih organa.

"Za spise i radnje u postupku kod organa lokalne samouprave, odnosno opština i gradova, plaćaju se administrativne takse po propisima opštine i grada", pojašnjava Plavšić.

Zahtjev za smanjenje: Nihad Imamović, predsjednik Asocijacije poslodavaca BiH, kaže da je asocijacija uputila Vladi FBiH zahtjev za smanjenjem taksi za lične dohotke radnika kako bi se pomoglo privredi.

On dodaje da privrednici imaju velika opterećenja da svaku kompaniju jedan radnik košta godišnje oko 25.000 KM.

"U FBiH lični dohoci iznose 69 odsto od neto plate, a 52 odsto u RS. To bi u ovom trenutku trebalo smanjiti i Vlada FBiH sa Sindikatom treba da nađe rješenje. Plan je da se u ovoj godini ti doprinosi smanje za tri odsto, a u naredne tri godine 15 odsto. U ovom trenutku treba smanjiti javnu potrošnju. Tražili smo reformu javne uprave. To će ići vrlo teško jer onom kome je dobro ne treba promjena", rekao je Imamović.

Hajrudin Hadžimehanović, pomoćnik ministra finansija FBiH za fiskalnu i poresku politiku, kaže da je problem u cijelom setu manjih javnih prihoda.

"Problem je kako smanjiti opterećenja za privredne subjekte. Tu je čitava lepeza naknada i mi predlažemo da se predlože osnovice tih taksi, kako bi se donekle ublažile. Svako ministarstvo ima svoje propise o taksama. Vlada FBiH je svjesna ovog problema i ukidanje pojedinih naknada je već u toku, kao recimo boravišne takse", kaže Hadžimehanović.

Na propise o taksama drugačije se gleda u kantonima i u opštinama.

Oslobođeni od plaćanja

Od plaćanja administrativne takse, između ostalih, oslobođeni su ratni invalidi i invalidi rada, djeca koja su uživaoci invalidnine do navršenih 26 godina za spise i radnje u vezi sa školovanjem u svim školama. Te takse ne plaćaju ni invalidi koji su oslobođeni plaćanja godišnjih naknada za upotrebu motornih vozila, u postupku stručnog pregleda tih vozila radi registracije. Od plaćanja tih taksi oslobođeni su i građani za prijavu na konkurs za zasnivanje radnog odnosa, kao ni učenici i studenti za sve spise i radnje u vezi sa školovanjem.

U Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo rekli su da će Vlada Kantona Sarajevo uskoro raspravljati o novom zakonu o sudskim taksama.

"Takse u Kantonu Sarajevu nisu se mijenjale zadnjih 13 godina, osim sudskih koje su bitne za privredne subjekte. Da li će se one sad smanjiti ostaje da se vidi", kažu u tom ministarstvu.

Oni smatraju da takse u tom kantonu nisu visoke.

"Predložili smo najvišu cijenu taksi, a opštine određuju cijenu. To što su se one uglavnom opredijelile za najviše cijene, to treba njih pitati. S druge strane, novac od taksi se vraća građanima kroz budžet. Od čega bi se inače gradili ovoliki putevi", ističu u Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo.

U opštini Novo Sarajevo tvrde da su cijene svih opštinskih taksi usvojene na opštinskim vijećima na prijedlog Vlade Kantona Sarajevo.

"Lokalna zajednica ima problem jer sve takse se uplaćuju kod nas, a završavaju u budžetu kantona. Tek oko 80 odsto novca od taksi se vraća u opštinu", rekli su u Pres-službi te opštine.

Plaćaju i oni koji su oslobođeni: Pripadnici boračke populacije, koji su oslobođeni plaćanja svih taksi u RS, zbog neinformisanosti ili nemarnosti službenika u pojedinim institucijama nekada ipak plate takse.

A.V. iz Banjaluke, stoodstotni ratni vojni invalid, kaže da je prilikom prikupljanja dokumentacije za otkup stana u Banjaluci u Administrativnoj službi grada morao da plati administrativne takse, iako je, kako kaže, upoznat sa zakonskim propisima koji ga oslobađaju od spomenutih troškova.

"Kao stoodstotni ratni vojni invalid znam da sam oslobođen plaćanja svih taksi i prije nekoliko godina, kada sam prvi put prikupljao papire za otkup stana, nisam platio nijednu taksu, niti ovjeru dokumenta. Međutim, posljednji put, prošle godine, kada sam otkupio stan i ovjeravao određene papire, u opštini sam platio takse", kaže A.V.

Dodaje da od referenta koji prima klijente očigledno zavisi da li će biti ispoštovani propisi koji oslobađaju boračku populaciju od plaćanja taksi ili ne.

Kako ističe, prvi put kada je došao u Administrativnu službu grada Banjaluka službenik ga je obavijestio da ne mora da plati taksu, ali je drugi službenik sljedećeg dana tražio da plati spomenute troškove.

"Pokupio sam papire i platio takse, iako znam da po zakonu ne bi trebalo da ih plaćam", pojašnjava A.V. i dodaje da je tada za jednu taksu izdvojio više od 50 KM.

Sava Marčeta-Ožegović, koja je dugi niz godina radila u Odjeljenju za boračko-invalidsku zaštitu Administrativne službe grada Banjaluka, priznaje da se dešavalo da pripadnici boračke populacije, koji su oslobođeni plaćanja svih taksi, nekada zbog neupućenosti ipak plate takse.

Povrat takse: A.V. ističe da nije bio upoznat s odredbom Zakona o sudskim taksama, koja se odnosi na povrat takse, a prema kojoj lice koje je platilo taksu koju nije bilo dužno da plati ima pravo na povrat takse.

Pravo na povrat ima i lice koje je taksu platilo u iznosu većem od propisanog, kao i lice koje je platilo taksu za sudsku radnju, a ta radnja iz bilo kog razloga nije izvršena.

U članu 33 Zakona o sudskim taksama navodi se da se postupak za povrat takse pokreće na zahtjev lica koje je platilo taksu, te da se u postupku povrata ne plaća taksa.