Nezavisne novine: Sedam posto državnih službenika u FBiH zaposleno je nezakonito, utvrdila je Agencija za državnu službu ovog entiteta.

Od 6.062 državnih službenika sedam posto je zaposleno bez adekvatne stručne spreme ili bez adekvatne procedure, a bilo je slučajeva da nije zadovoljen nijedan od ta dva osnova.

Više namještenika

Agencija za državnu službu u FBiH je utvrdila da je omjer državnih službenika i namještenika 30 naprema 70. "Odnos bi trebalo da bude u korist državnih službenika i tada bi administracija bila kompetentnija. U Agenciji je, na primjer, 25 posto namještenika, no odgovornost za raspored leži na vladama na svim nivoima i opštinskim načelnicima", objašnjava Enver Išerić. Propisima je definisano da je službenik u funkciji države i ima visoku stručnu spremu, dok je namještenik niži rang administracije sa srednjom ili višim stručnom spremom. On obavlja dopunske poslove za osnovnu djelatnost kao daktilograf, tehnički sekretar i slično.  

"Ovo je zabrinjavajuća procjena jer je Zakon o državnoj službi u FBiH na snazi do 2003. godine i mi od tada provjeravamo zakonitost. Odgovorni u organima su znali koje procedure treba ili mogu da provedu. Sada svi nezakonito zaposleni dobijaju otkaz", pojašnjava Enver Išerić, direktor Agencije.

Prema izvještaju Agencije, prošle godine je 117 državnih službenika otpušteno jer je revizijom utvrđeno da nemaju adekvatnu stručnu spremu, 290 jer je nezakonito zaposleno, a 25 iz oba razloga.

Išerić kaže da su nezakonita zapošljavanja utvrđena skoro ravnomjerno u mnogim institucijama.

Pojašnjava da zakon ne predviđa nikakav program za zbrinjavanje nezakonito zaposlenih radnika, ali ni sankcije za one koji su ih nezakonito zaposlili.

"Veliki broj službenika je znao da je zaposlen nezakonito. Rukovodioci su neke od njih prije revizije prebacivali u namještenike, ali negdje nisu poduzeli ništa. No, nema nikakvih sankcija za one koji nekog nezakonito zaposle. Mi u Agenciji cijenimo da je nezakonito zapošljavanje prisutno upravo zbog tog nepostojanja sankcija", kaže Išerić.

Dodaje da nerijetko konkursi budu raspisani bez znanja Agencije, pogotovo za pripravnike, pa čak i u pravosuđu.

"Problem je i to što ne žele da zaposle kandidata koji je najbolje plasiran na konkursu nego traže poništenje konkursa. Za ovakvo ponašanje niko ne odgovara, a za raspisivanje konkursa u dvoje dnevne novine, 'Službenom listu FBiH" i na internet strani Agencije treba dosta novca i pojedinci bi trebalo da odgovaraju bar za nepotrebno trošenje budžetskih para", kaže Išerić.