Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici usvojilo je, većinom glasova, Informaciju Direkcije za evropske integracije o održavanju Drugog plenarnog sastanka Praćenja procesa reformi (RPM).

Sastanak će biti održan 19. februara 2009. godine u Briselu.    Zadužene su odgovorne institucije na državnom nivou da, prilikom davanja odgovora na postavljena pitanja Evropske komisije,  usaglašavaju aktivnosti i vode kontinuirane konsultacije s uključenim institucijama na državnom i entitetskom nivou. Odgovorne  institucije zadužene su da Direkciji za evropske integracije dostave prijedloge odgovora na postavljena pitanja Evropske komisije, najkasnije do 29. januara 2009. godine. Zadužene su institucije da imenuju predstavnike koji će učestvovati u radu predstojećeg plenarnog sastanka RPM-a u Briselu. Direkcija za evropske integracije treba poduzeti aktivnosti na izradi dokumenta za diskusiju za RPM sastanak te blagovremeno obavijesti institucije o svim pojedinostima u vezi s održavanjem sastanka.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmotrilo je Prijedlog odluke o formiranju Radne grupe za provođenje javne rasprave o ciljnom jeziku/jezicima u procesu prevođenja acquis communautaire i o modelu prevođenja acquis communautaire u BiH. Vijeće ministara, većinom glasova, zaključilo da se,  u roku od 10 dana, pripremi inovirani prijedlog odluke kojom će u sastavu radnih grupa biti izbalansirana nacionalna struktura, stoji između ostalog u saopćenju Službe za informiranje Generalnog sekretarijata Vijeća ministara.  

Usvojen je i set dokumenata o ocjeni implementacije Mape puta, kao i Informaciju o obavljenim pregovorima s predstavnicima Evropske komisije u sklopu dijaloga o liberalizaciji viznog režima za građane Bosne i Hercegovine.  

Vijeće ministara je zadužilo Interresornu radnu grupu za liberalizaciju viznog režima da, u koordinaciji sa nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini, u roku od 30 dana dostavi Vijeću ministara Plan aktivnosti za provođenje preporuka iz dokumenta Evropske komisije. Zadužena je Interresorna radna grupa da Vijeću ministara dostavi Izvještaj o radu.

Među aktivnostima koje trebaju preduzeti institucije u BiH u procesu liberalizaciji viznog režima za bh. građane su uvođenje biometrijskih pasoša,  unapređenje saradnje u oblasti granica i sigurnosti podataka na osnovu kojih se izdaju identifikacioni dokumenti te uspostavljanje  međuinstitucionalnog  aranžmana za borbu protiv korupcije, kao i potrebu dostavljanja podataka Evropskoj komisiji o napretku u osnivanju sedam policijskih struktura na državnom nivou.