Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast, Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju sa sljedećim dnevnim redom:

1.    Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju

2.    Razmatranje i izjašnjavanje o projektnom zadatku  „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – implementacija faze I“

3.    Godišnji izvještaj o napretku (praćenje provođenja Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave)

4.    Informacija o Memorandumu o razumijevanju između sekretarijata vlada/VM

5.    Razno

 

bit će održan u ponedjeljak 29.12.2008. godine, s početkom u 12 sati, u prostorijama Vlade Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, Banja Luka.