Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast, Razvitak kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju sa sljedećim dnevnim redom:

1.    Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima za oblast Razitak kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju

2.    Razmatranje i izjašnjavanje o projektnom zadatku  „Skica razvitka središnjih tijela vlada u BiH – implementiranje faze I“

3.    Godišnje izvješće o napretku (praćenje provedbe Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave)

4.    Informacija o Memorandumu o razumijevanju između tajništva  vlada/VM

5.    Razno

 

bit će održan u ponedjeljak 29.12.2008. godine, s početkom u 12 sati, u prostorijama Vlade Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, Banja Luka.