Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj jučer u Sarajevu pozvalo je sve državne i entitetske institucije da ostvare viši stepen saradnje u provođenju reformskih procesa, razmjeni i dostavljanju informacija sa ciljem efikasnijeg koordinisanja i praćenja pokrenutih i ostvarenih aktivnosti.
Vijeće ministara BiH, a nakon što je to nedavno učinio i Predstavnički dom Parlamenta BiH, pozvalo je entitetske vlade i ostale strukture za primjenu mjera i aktivnosti iz Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave da doprinesu jačanju pozicije državnog koordinatora za reformu javne uprave.

Preporučeno je svim nivoima vlasti da nastave razvijati mehanizme koordinisanja i konsultacija organa uprave zbog usaglašenog djelovanja prema donatorima i efikasnijeg korištenja donotorske pomoći, saopšteno je iz Službe za informisanje Vijeća ministara BiH .